Generalforsamling 2023

Generalforsamling Saltvandsfiskeren Silkeborg Onsdag den 23. januar 2023

Inden generalforsamlingen var der traditionen tro spisning for de af foreningens medlemmer, der havde meldt sig til denne. Heidi, Mona og Jesper stod for menuen. Tusind tag for mad. De 3 indsats gjorde, at menu prisen kunne holdes på 100 kr. inkl. vin til maden og hjemmelavet jordbærtærte til kaffen.

Efter spisningen startede generalforsamlingen, med 19 deltagere. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og fik valgt dirigent. Den nyvalgte dirigent fik konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, fik aftalt med forsamlingen at der kun blev valgt stemmetællere hvis det blev nødvendigt og hun fik dagsordenen godkendt i den fremlagte form.

Den så således ud:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent 2023.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt. Formandens beretning.

Formanden aflagde følgende beretning: Så er endnu et år gået og vi sidder igen bænket til generalforsamling i vores lille forening. 2022 har været – sagt på godt jysk – et træls år! Fiskeriet på vores ture har været forfærdeligt ringe. Ingen havørreder over målet er blevet registreret. Torskepokalen kan ikke uddeles. Der er ikke fanget nogen torsk! Og jeg kunne blive ved. Det vil jeg så gøre ved at komme med lidt statistik på vores ture. Der var arrangeret 22 ture. Af den blev 18 gennemført. 2 blev af lyst på grund af blæst. 1 blev aflyst på grund af glat føre. 1 blev aflyst på grund af dårligt vejr og manglende deltagere, Det betyder at 81 procent af turene blev afholdt. Der har i alt deltaget 56 medlemmer på turene. 27 medlemmer har været på mindst 1 tur. Det svarer til 61 % af medlemmerne. Det kan godt blive bedre! Statistikken omkring fangster der er pointgivende til klubmesterskabet er ret bedrøvelig. Der er fanget 0 havørreder over målet. Torsk er der fanget nul af. Der er fanget 16 fladfisk over målet. Der er registreret 10 hornfisk og 7 makreller og 1 enkelt mørksej. Det er statistik der hurtigt bør glemmes. Den eneste trøst er, at det næsten kun kan blive bedre i 2023. Medlemstallet er også daler til 44 betalende medlemmer. Vi har prøvet mange ting for at hæve det. Desværre uden positivt resultat. Tilmeldingen til havturene, specielt til Det Gule Rev, har også svigtet, så vi har måtte betale for tomme pladser, hvilket senere vil fremgå af regnskabet. Her ses det også, at udgifterne til præmier, pokaler m.m. er den suverænt største post på regnskabet. Dette har fået bestyrelsen til at skære ned på pengeforbruget og dermed beskåret hvad der uddeles. Dette fordi vi mener, at vi ikke skal bruge en uforholdsmæssig del af formuen til dette formål. Så er det bedre af bruge det på at dække underskud på arrangerede ture. Hvad gør vi ved det dalende medlemstal og kan vi gøre noget?? Eller skal vi konstatere, at vi er en uddøende race og holde foreningen kørende til kassen er tom? Med dette spørgsmål vil jeg slutte denne beretning og bede generalforsamlingen kommentere på mine spørgsmål samt hvad i ellers har på hjerte i forhold til beretningen.

Den efterfølgende debat kom omkring følgende punkter. Hvordan får vi flere medlemmer i foreningen debatten om dette punkt endte med at vi alle skulle forsøge at få nogle nye medlemmer foreningen og bestyrelsen skulle især. Bland andet på Silkeborg fiskeriforenings hjemmeside og andre steder hvor vi kunne ramme potentielle nye medlemmer. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

Godkendelse af det reviderede regnskab Kassereren gennemgik resultatopgørelsen. Den viste et underskud på 3851,00 kr. En stor del af underskuddet skyldtes tab i forbindelse med betaling af forhåndsbestilte pladser der ikke blev besat og som foreningen alligevel måtte betale for. Der var diskussion omkring hvad der skulle gøres for at nedsætte kommende underskud på driften. Man enedes dog om at se tiden an frem til næste generalforsamling for at få et bedre overblik over om det var en tendens eller et enkeltstående tilfælde.

Status udviste at aktiver og passiver balancerede på et beløb på 41.747 kr. hvilket også gør at årets underskud ikke bringer foreningen i pengenød. Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget. Fastsættelse af kontingent for 2023 Bestyrelsen indstillede til forsamlingen at bevare kontingentet uændret på 75 kr. om året. Der var diskussion om det skulle sættes op, men henset til vores formues størrelse blev det uændrede kontingent vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag, så punktet kom ikke til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen. På valg var Torben Sørensen og Jørn Wulff. Begge modtog genvalg. Der var ingen andre kandidater, så de 2 blev genvalgt.

Valg af suppleant til bestyrelsen. Pia Mogensen var på valg og modtog genvalg uden andre kandidater.

Valg af 2 revisorer Jesper Jacobsen og Roel Halle var på valg. Der var ikke andre kandidater så de 2 modtog genvalg.

Eventuelt. Intet at referere.

Herefter takkede dirigenten for god ro orden og lukkede generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingens afslutning var der kåring af årets klubmester og uddeling af foreningens vandrepokaler.

Årets klubmester blev. Kim Herholdt med 49 point. Nr. 2 blev Kaj Hansen med 27 point. 3. pladsen indtog Torben Sørensen med 25 point. Deltager konkurrencen blev vundet af Børge Riis med deltagelse på 10 ture. Jørn Wulff blev nummer 2 med 8ture og Torben Sørensen tog 3. pladsen med 6 ture. Toskepokalen Her var ingen fangst registreret. Årets hornfiskekonkurrence blev vundet af Kaj hansen med en hornfisk der først sluttede da målebrættet viste 75 cm. på den baggrund fik han tildelt hornfiskepokalen. Kammeratskabspokalen blev ikke uddelt. Tommy Thomsens vandrepokal blev ikke uddelt da turen til Als ikke gav fisk over målet. Jagt Directs vandrepokal blev ikke uddelt Fjumrebrættet måtte Jørn Wulf modstræbende beholde endnu et år, da han glemte at køre forbi Hegdal Vildt og hente børsteorm på turen til Glatved trand den 11. juni Alle vindere fik ud over diverse pokaler gaver delvis betalt af vore sponsorer.

Herefter blev der serveret kaffe og kage og der blev traditionen solgt amerikansk lotteri og hygget igennem i en times tid inden formanden sagde tak for fremmødet, tak for i dag og ønskede alle en god tur hjem.

Referent: Jørn Wulff