Generalforsamling 2019

Saltvandsfiskeren Silkeborg
Generalforsamling 20. februar 2019
REFERAT

Generalforsamlingen blev indledt med spisning for de medlemmer der havde tilmeldt sig dette.
Herefter bød formanden velkommen til årets generalforsamling og forestod valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Roel Halle til hvervet og Roel blev valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fik følgende dagsorden godkendt af forsamlingen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. fastsættelse af kontingent.
5. indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. valg af en bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Herefter fik formanden ordet og aflagde sin beretning, der var som følger:

Saltvandsfiskeren Silkeborg
Beretning generalforsamling 20. februar 2019

Når man sidder og forfatter beretningen i solskin og 11 graders varme kunne man godt tro det var april måned og ikke midt i februar. Men midt i februar er det og dermed også tid for afholdelse af den årlige generalforsamling i Saltvandsfiskeren.

Denne gang finder generalforsamlingen sted i nye omgivelser. Vi har godt nok, som vi plejer, lånt Silkeborg Fiskeriforenings lokaler til denne generalforsamling, men i år sker det i deres nye fine klublokaler og tillykke med dem og tak for lån.

Jeg har siddet og bladret i fangstrapporterne for 2018 og trukket følgende tal ud:

Der var planlagt 22 ture hvor af de 21 blev gennemført planmæssigt. Årets tur til Bornholm blev aflyst på grund af snestorm og efterårsturen til Langelands bæltet efter fladfisk blev flyttet et par gange på grund af Skipper Claus alvorlige sygdom, men blev dog gennemført med lidt forsinkelse.

På 14 af de afholdte ture blev der fanget fisk. Det svarer til 66% af turene.

På årets ture blev der i alt fanget 30 havørreder, 174 fladfisk, 1 pighvarre, 265 torsk, 1 lubbe, 45 hornfisk og 31 makreller.

Hvis der alene kikkes på fisk der fik KM point er resultatet:
11 havørreder,16 fladfisk, 1 pighvarre,23 torsk, 1 lubbe, 7 hornfisk og 6 makreller.

Sammenligner man 2018 Km tallene med 2017 tal er det gået bedre med fangsten af havørred, torsk og makrel, medens fangstkurven er dykket for pighvarre og hornfisk.

At fangster ud over det sædvanlige kan nævnes, at Børge Riis på efterårs havturen med Yellow Reef fangede en måler på 10,1 kg. Det er en del år siden det sidst er sket.
Efterårets konkurrencetur til kysten blev også en succes med 86 fangede fladfisk med de fleste over målet.

Jørgen Lorenzen havde også en god dag på kystturen den 6. januar, hvor han fangede 4 havørreder der alle gav KM point.

Der har været 128 deltagere på de 21 afholdte ture. Det svarer til et gennemsnit på 6,09 deltagere pr. tur og der har været 29 forskellige medlemmer med på turene.
Det betyder, at godt 40% af foreningens medlemmer har deltaget i mindst 1 af årets ture. 8 af de 29 medlemmer har deltaget på mindst 5 af årets ture.

Omkring selve arbejdet i bestyrelsen er det ikke meget nyt at fortælle.
Der er udsendt 2 klubblade. Kontingentopkrævningen og turlisterne kom ud til tiden. Enkelte af december bladene blev dog spist af Post Nord.
Ændringen af nytårsturen fra afholdelse i Nordsøen til afholdelse i Kattegat betød flere deltagere på turen. Turreferaterne er afleveret til hjemmesiden nogenlunde til tiden.

Sluttelig skal jeg takke Grejbiksen for deres sponsering af præmier til klubmesterskabet.

Det var hvad jeg kunne berette om foreningens virke i året 2018. jeg skal derfor overlade beretning til Generalforsamlingen.

Beretningen gav ikke anledning til kommentarer og blev enstemmig vedtaget.

Herefter fremlagde kassereren regnskabet.

Det udviste et underskud på 1.251,00 kr. og status balancerede pr. 31. december 2018 på
kr. 46.941,00. Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 75,00 for året 2020. forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling af generalforsamlingen.
Dirigenten gig derfor videre til valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Brian Jensen, Børge Riis og Jørgen Pedersen. De blev alle genvalgt uden modkandidater.
Det samme gjorde sig gældende for bestyrelsessuppleanter og revisorer. Her blev Hugo Hedegaard genvalgt som suppleant og Jørgen Lorenzen og Kim Nielsen blev genvalgt som revisorer.

Under eventuelt bad Heidi om, at der for fremtiden blev lavet en periodisering af tilmeldingen til spisning før generalforsamlingen, så der ikke blev ringet tilmeldinger ind flere måneder før generalforsamlingen. Dette lovede formanden at sørge for.
Per spurgte om hvordan bestyrelsen promoverede foreningen i forhold til at skaffe nye medlemmer. Formanden orienterede om, at det skete via Facebook, foreningens hjemmeside og ved der blev lagt numre af klubbladet ilagt en opfordring til indmeldelse på biblioteket og hos grejbiksen.

Formanden sluttede eventuelt af med at takke Heidi og Jesper for endnu en gang, at ville have ulejligheden med at lave lækker mad til spisningen og denne gang også suppleret med hjemmebagt kage.
Han takkede også Grejbiksen Knappesoutdoor. Dk for gavmild sponsorering af præmier til klubmesterskabet.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
Efter der var kommet kaffe og kage på bordet blev årets klubmester kåret og øvrige pokaler med mere uddelt som følger:

Gunnar Kristensens Mesterskabspokal (klubmester 20189
1. Brian Jensen med 49 point
2. Jørgen Lorenzen med 39 point
3. Børge Riis med 38 point

Torske pokalen
1. Børge Riis torsk på 10,1 kg.
2. Brian Jensen torsk på 3,4 kg.
3. Brian Jensen torsk på 3,3 kg.

Hornfiskepokalen
Torben Sørensen hornfisk på 73,0 cm.

Jagt Direct Vandrepokal
Børge Riis med en torsk på 10,1 kg.

Frank Andersens Vandrepokal for godt kammeratskab.
Pia Mogensen

Tommy Thomsens Vandrepokal
Ikke uddelt da årets tur til Bornholm blev aflyst p.g.a. snestorm.

Fjumre brættet
Torben Sørensen for at vinterbade i marts måned.

Deltagerkonkurrencen
1. Børge Riis deltaget i 18 ture.
2. Torben Sørensen deltaget i 16 ture.
3. Jørn Wulff deltaget i 14 ture.

Efter vel overstået kåring af klubmester og uddeling af diverse pokaler blev det tid til den traditionelle omgang amerikansk lotteri, der som sædvanligt af stedkom en regn af godmodigt drilleri. Efter lidt hyggesnak begyndte medlemmerne at sive hjem efter en hyggelig aften.

Kysttur til Bøgen ved Kerteminde

Kysttur til Bøgen ved Kerteminde

Hele 11 saltvandsfiskere havde ringet og tilmeldt sig til lørdagens kystttur.
En enkelt saltvandsfisker måtte dog melde afbud til turen. Han var ramt af den uhyre farlige mandeinfluenza.
Vel fremme ved fiskestedet blev der rigget til i dejligt solskin. En saltvandsfisker havde valgt at starte tidligt op med at samle aktier i Fjumrebrættet. Hun havde glemt sit fiskehjul hjemme på bordet. En behjælpelig saltvandsfisker lånte hende et hjul, så hun ikke kun skulle være tilskuer.
Der blæste en jævn vind fra højre og fiskevandet så ud til at rumme havørreder. Men hvis de var der, var de ikke sultne. Der kom kun 3 havørreder på krogen i løbet af dagen og de var alle undermålere. På den baggrund var indvejningen en nem sag for turlederen og ved halvfire tiden blev kursen sat mod Silkeborg. På trods af den manglende fangst var det en dejlig fiskedag med godt vejr og hyggeligt samvær.

Referent: Jørn Wulff

Kysttur til Sletterhage

Kysttur til Sletterhage

Fire saltvandsfiskere kørte i sne og slud til Sletterhage på Djursland.
Efter at have fisket et stykke tid uden fangst valgte man at pakke sammen og køre til Esby Strand og forsøge lykken der.
Her var vandet dog så grumset at man kørte videre til møllen. Her var resultatet dog det samme som ved Sletterhage Ingen fisk. Så dagen endte desværre som en ”nultur”

Referent: Børge Riis