Generalforsamling i Saltvandsfiskeren Silkeborg

Referat

Generalforsamling i Saltvandsfiskeren Silkeborg

Afholdt 21. februar 2018

Godkendt dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 1. Valg af dirigent
 1. Formandens beretning
 1. godkendelse af det reviderede regnskab for 2017
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Valg til bestyrelsen

På valg er Torben Sørensen og Jørn Wulff

 1. Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Hugo Hedegaard

 1. Valg af 2 revisorer

På Valg er Kim Nielsen og Jørgen Lorenzen

 1. Eventuelt
 1. Velkomst ved formanden

Formanden bød velkommen til forsamlingen og takkede Heidi og Jesper for den gode mad

 1. Valg af dirigent

Formanden spurgte forsamlingen om kandidater til hvervet som dirigent. Roel Halle meldte sig og blev valgt med applaus.

 1. Formanden beretning

Formanden aflagde følgende beretning:

Indledning

Så er der igen gået et helt ”fiskeår” og det er blevet generalforsamlingstid i vores lille forening. Vi skal huske at glæde os over at det trods alt går mod lysere of ikke mindst varmere tider.

Generelle betragtninger

Når jeg kikker på de godt 20 arrangerede ture siden sidste generalforsamling ser jeg en god variation i turenes art. Jeg ser desværre også, at det er så som så med antallet af deltagere på de arrangerede ture. Dog ser det heldigvis ud til at nedgangen i antal tilmeldte til turene er stoppet. Vi har flyttet nytårsturen fra vest til østkysten. Det gav flere deltagere på turen til gengæld ingen fisk på dæk over målet. Så det er ikke nemt! Som nævnt synes bestyrelsen at der er variation i turene. Så hvad skyldes den manglende deltagelse? Er det prisen, opreklameringen, eller ….??

Det vil bestyrelsen gerne at generalforsamlingen kommer med et bud på.

I den forbindelse skal det nævnes at reminder om turene pr. Facebook er lige på trapperne.

Ellers synes vi i bestyrelsen, at det har været et roligt år. Økonomien er nogenlunde som I vil få uddybet når kassereren senere gennemgår regnskabet.

Der er dog en beslutning truffet af bestyrelsen jeg vil fremhæve her i beretningen. Det er: Bestyrelsen har besluttet at ændre/præcisere reglerne i forbindelse med tildeling af KM point.

På vores ture har der af og til været gemytlig diskussion om hvordan klubmesterskabspointene fordeleles.

Vi har ikke kunnet finde noget på skrift om dette spørgsmål.

Derfor har vi i bestyrelsen diskuteret og aftalt regler for indvejning / indmåling af fangst i forhold til uddeling af point til klubmesterskabet.

Derfor er reglerne som følger gældende fra 1. januar 2018:

Generelt gælder, at pointene tildeles efter vægt blandt de fisk der bliver registreret af turlederen.

Der er følgende undtagelse fra denne generelle regel:

Hornfisketuren: Her har fangede hornfisk fortrin til klubmesterskabspoint i forhold til andre arter.

Årets makreltur: her har makreller fortrinsret til klubmesterskabspoint.

Fladfisketure, inklusiv efterårets konkurrencetur til kysten: her har fladfisk fortrinsret til klubmesterskabspointene.

For alle ture, der er nævn under undtagelserne gælder, at eventuelle overskydende point fordeles efter den generelle regel.

Gennemgang referater

Jeg satte mig en aften og hyggede mig med at gennemlæse det forgangne års referater og KM indberetninger.

Af KM indberetningerne fremgår det at der er indberettet følgende:

5 havørreder

5 torsk

14 skrubber

3 rødspætter

4 isinger

3 pighvarrer

11 hornfisk

1 lange ( underarten kort lange )

1 makrel

Hvis man kikker i referaterne står det klart, at det in 2017 var på fladfiskefronten at saltvandsfiskeren stod stærkt.

Der blev i 2017 hjemtaget 264 fladfisk af forskellig kategori

Makrelfiskeriet gik også nogenlunde der blev hjembragt 61 makrel alle fanget på den samme tur.

Hornfiske høsten var også rimelig. Der blev fanget 45 hornfisk på konkurrenceturen efter dem og yderlig 11 på de andre af årets ture.

Men når vi tæller årets havørred og torskefangst sammen daler niveauet kraftigt.

Der har været afholdt 9 ture året igennem og der er samlet landet 5 havørreder over målet. Det står faktisk næsten lige så skidt med det manglende antal fangne torsk. Her er der også kun fanget 5 torsk over målet. Her er der dog den formildende omstændighed, at alle havture efter torsk, på nær 2, blev aflyst på grund af blæst.

De to afviklede ture var ikke succesfulde. Den ene til Langelandsbæltet blev der slet ikke fanget torsk på og på nytårsturen med Signe fra Grenå var ingen af de torsk der kom på dæk over mindstemålet. Så når vi kommer til uddeling af torskepokalen vil det sket til en torsk der er fanget på årets makreltur.

Der har været planlagt 21 ture. De 19 er gennemført. Og der har været 124 tilmeldte til turene fordelt på 28 medlemmer.

Så der er plads til flere!

Ændrede konkurrenceregler

Bestyrelsen har valgt at ændre/præcisere reglerne vedrørende klubmesterskabet.

På vores ture har der af og til været gemytlig diskussion om hvordan klubmesterskabspointene fordeleles.

Vi har ikke kunnet finde noget på skrift om dette spørgsmål.

Derfor har vi i bestyrelsen diskuteret og aftalt regler for indvejning / indmåling af fangst i forhold til uddeling af point til klubmesterskabet.

Derfor er reglerne som følger gældende fra 1. januar 2018:

Generelt gælder, at pointene tildeles efter vægt blandt de fisk der bliver registreret af turlederen.

Der er følgende undtagelse fra denne generelle regel:

Hornfisketuren: Her har fangede hornfisk fortrin til klubmesterskabspoint i forhold til andre arter.

Årets makreltur: her har makreller fortrinsret til klubmesterskabspoint.

Fladfisketure, inklusiv efterårets konkurrencetur til kysten: her har fladfisk fortrinsret til klubmesterskabspointene.

For alle ture, der er nævn under undtagelserne gælder, at eventuelle overskydende point fordeles efter den generelle regel.

Nye Ideer?

Vi i bestyrelsen synes, at vi som regel får lavet et nogenlunde varieret program.

Men derfor kan der jo godt sidde nogen med en god ide til en ny form for tur eller et nyt sted at tage hen eller….

Derfor sig frem hvis det er tilfældet.

Afslutning

Det var så årets beretning. Nu har I muligheden for at komme med jeres indput, ros eller ris, så vi kan få en god og konstruktiv debat om beretningen.

Til slut vil jeg sige tak til jer for fremmødet både her i aften og på årets ture og sidst men ikke mindst sige tusind tag til vores sponsor Grejbiksen for præmier

Tak for ordet.

Dirigenten satte beretningen til debat. Der var ingen der ønskede ordet og ved afstemningen blev beretningen enstemmig vedtaget.

Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et driftsunderskud på 621,00 kr. og en balance på 47.983,00 kr. Der var ingen bemærkninger til referatet og det blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at kontingentet forsatte uændret med kr. 75,00 i kontingent og kr. 75,00 i indskud. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelsen

Torben Sørensen og Jørn Wulff var på valg og begge genopstillede. Der var ikke andre kandidater, så Torben og Jørn blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant:

Hugo Hedegaard var på valg men var ikke tilstede: Jesper Jacobsen ville gerne stille op, men ikke hvis Hugo ville forsætte. På den baggrund traf generalforsamlingen den beslutning, at formanden kontaktede Hugo og spurgte om han ville forsætte. Er det ikke tilfældet er Jesper valgt.

Valg af 2 revisorer

Jørgen Lorenzen og Kim Nielsen var på valg og de modtog begge genvalg.

Eventuelt

Under emnet blev der diskuteret ”reminder om turene” både på mail og Facebook, sponsorstøtte, nye former for ture bl.a. familieture.

Bestyrelsen lovede, at gå i ”tænkeboks” og forsøge at indfri de ønsker der var kommet fra forsamlingen.

Herefter var det til for kåring af årets klubmester og uddeling af pokaler.

Det gav udslag i følgende:

Klubmesterskab:

1.                         Brian Jensen  37,5 point

2.                         Børge Riis  33,0 point

3.                         Torben Sørensen  30,0,0 point

Deltagerkonkurrencen:

 1. Torben Sørensen  17 ture
 2. Børge Riis  15 ture
 3. Jørn Wulff  15 ture

Torskepokaler:

 1. Brian Jensen  48 cm.
 2. Brian Jensen  46 cm.
 3. Jørgen Skov  45 cm.

Hornfiskekonkurrencen:

 1. Brian Jensen  72,1 cm.

Jagt Direct vandrepokal:

 1. Børge Riis Pighvarrer 1,88 kg. 43,0 cm.

Frank Andersens Vandrepokal for godt kammeratskab:

Heidi   og Jesper  for madlavning til generalforsamling

Tommy Thomsens vandrepokal Største havørred på årets tur til Bornholm:

 1. Kim Herholt havørred 0.870 kg. 48 cm.

Fjumrebrættet

Jørn Wulff meldte sig til kysttur 18. februar men glemte at møde frem. 

Efterfølgende gik forsamlingen over til indtagelse af kaffe, blødt brød og ikke mindst amerikansk lotteri med gode præmier og der var udbredt hygge til forsamlingen brød op afsluttede en hyggelig aften

Turliste 1. halvår 2018

Klik her for printvenlig PDF fil

Turdato og

tidspunkt

Beskrivelse

Ca.

pris

Tilmelding

kl. 18-19.30.

Lørdag den 6. januar

kl. 700, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel!

100 kr.

Den 1. og 2. januar

til Torben Sørensen

35 11 77 38

Lørdag den 27 .januar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel

100 kr.

Den 22. og 23. januar

Til Børge Riis Nielsen.

86 88 62 15

Onsdag den 21. februar

Kl. 19 30,

Silkeborg Fiskeriforenings lokaler på Søndergade 19b.

Generalforsamling. SALTVANDSFISKERENs årlige generalforsamling. Mød op og gør din indflydelse gældende. Husk indgang fra Chr. D. 8’s Vej!

Tilmelding til egen betalt fællesspisning kl.18.00 ca. 120 kr. incl vin til maden, til Jesper Jacobsen senest d. 14. februar 2018. tlf.61 73 33 84

Gratis

Der er ingen tilmelding. Du skal bare møde op!

Dog tilmelding til spisning.

Lørdag den 17. februar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel

100 kr.

Den 12. og 13. februar

Til Jørn Wulff

35 11 62 52

Den 1. til 4. marts

Afgang fra Silkeborg torsdag

d. 1. marts. Tidspunkt efter aftale. Afgang fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur til Bornholm. Tag med til denne underskønne ø og oplev det uforlignelige fiskeri efter de store havørreder. Det kan være HELT VILDT !!!!

Transport i private biler. Bindende tilmelding, betaling senest på Info-mødet. Min. 4 eller max. 7 deltagere pga. biler. Tilmelding hurtigst muligt senest 15. februar

Ca.

1800 kr.

Senest den 15. februar

til Torben Sørensen

35 11 77 38

Lørdag den 24. marts

kl. 04.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur med Yellow Reef fra Hanstholm. Max 8 deltagere. Gode chancer for torsk. Sejlads fra 6 til ca.17. Hjemkomst ca. kl. 22.00

Max.

1.000 kr.

Den 12. og 13. marts

til Brian Jensen

21 83 93 59

Den 6. – 8. april

Kl.13.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havørred week-end til Gjerrild Klint..Max. 20 deltagere. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00.

Vi bor 50 meter fra vandet. Waders vil være en fordel!

Ca.

600 kr.

Senest den 3. april

Til Jørgen Pedersen

23 98 30 04

Lørdag den 21. april

0400, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur efter torsk med MS Fie fra Spodsbjerg. Max 8 deltagere.. Sejlads fra 6 til ca. 16. Hjemkomst ca. kl. 18.00

Ca.

500 kr.

Den 9. og 10. april

Til Brian Jensen

21 83 93 59

Lørdag den 28. april

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. . Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel

100 kr.

Den 23. og 24. april

Til Jørn Wulff

35 11 62 52

Torsdag den 10. maj

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter Pighvarre. Hvis vejret tillader det går turen til Vestkysten. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel! Pris inkl. rundstykker og grillpølser.

150 kr.

Den 30. april og 1. maj

Til Børge Riis Nielsen

86 88 62 15

Lørdag den 26. maj

Kl. 0700 fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Hornfisketur – sandsynligvis til Djursland. Waders er en fordel! Ubegrænset deltagerantal. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. HUSK at foreningen udlodder en pokal til længste hornfisk!

100 kr.

Den 21. og 22. maj

Til Jørn Wulff

3511 62 52

Lørdag den 9. juni

kl. 15 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Aften kysttur efter havørred! Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst engang over midnat.

Der grilles pølser på stranden.

100 kr.

Den 4. og 5. juni

til Jørgen Pedersen

23 98 30 04

Lørdag den 30. juni

kl. 18 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

AFTEN/NAT KYSTTUR med soveposer og pølser på stranden, efter havørred! Vi finder et for dagen passende sted! Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. VI FISKER NATTEN IGENNEM.

100 kr.

Den 25. og 26. juni

til Jørn Wulff

35 11 62 52

Lørdag den 11. august

kl. 5 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Makreltur med Signe fra Grenå Max 8 deltagere. Transport i private biler. Sejlads fra 07.00 til15.00 Chancer for masser af makrel! Hjemkomst ca. kl. 17.00.

550 kr.

Den 30.og 31. juli

til Brian Jensen

21 83 93 59

NOTER ALLEREDE NU:

Den 25. august

Havtur efter fladfisk! M/S Fie fra Spodsbjerg. Fiskeri i Langelandsbæltet max. 12 pladser.

_

Vides endnu ikke !

 

Kysttur til Ålsgårde

Kysttur til Ålsgårde

Hele 6 friske saltvandsfiskere var mødt frem til årets anden kysttur efter havørred, hvilket er 50% flere end det sædvanlige fremmøde.

Vi snakkede lidt om hvor vi skulle tage hen og prøve lykken og endte med at beslutte at tage til Ålsgårde på Djursland.

Fremme ved fiskestedet startede vi lige med at skubbe Torbens bil fri fra hans førstevalg af P-plads og med begge biler trygt parkeret på grus i stedet for på snask og pløre fik vi rigget til og startede fiskeriet.

Men – ak – havørrederne havde ikke tænkt sig at deres menu denne dag skulle være metal og/eller fjer. Gå til bidet ville de ikke!

Turlederen var eneste undtagelse. Efter kort tids fiskeri kunne han lande en undermåler på ca. 20 cm.

Vejrliget skulle eller være som bestilt til havørredfiskere. Overskyet med enkelte solstrejf. Tørvejr og svag vind. Men lige meget hjalp det. men vi havde trods alt en god dag med hyggesnak og anekdoter.

Ref.: Jørn Wulff

Kysttur til Rugård Camping

Kysttur til Rugård Camping

4 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig årets anden kysttur efter havørred.

Turlederen mente der var mulighed for fangst ved Rugård Camping på toppen af Djursland, så det blev kursen sat mod.

Vel fremme begyndte fiskeriet i fint vejr. Let vind, solskin og temperaturen på et par graders frost på starten af dagen stigende til 4 – 5 grader som dagen skred frem.

Desværre synes havørrederne ikke at det ellers fine vejr var hugvejr, så det blev kun til en enkelt genudsættelse.

Referent: Børge Riis