Generalforsamling i Saltvandsfiskeren Silkeborg

Referat

Generalforsamling i Saltvandsfiskeren Silkeborg

Afholdt 21. februar 2018

Godkendt dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 1. Valg af dirigent
 1. Formandens beretning
 1. godkendelse af det reviderede regnskab for 2017
 1. Fastsættelse af kontingent
 1. Valg til bestyrelsen

På valg er Torben Sørensen og Jørn Wulff

 1. Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Hugo Hedegaard

 1. Valg af 2 revisorer

På Valg er Kim Nielsen og Jørgen Lorenzen

 1. Eventuelt
 1. Velkomst ved formanden

Formanden bød velkommen til forsamlingen og takkede Heidi og Jesper for den gode mad

 1. Valg af dirigent

Formanden spurgte forsamlingen om kandidater til hvervet som dirigent. Roel Halle meldte sig og blev valgt med applaus.

 1. Formanden beretning

Formanden aflagde følgende beretning:

Indledning

Så er der igen gået et helt ”fiskeår” og det er blevet generalforsamlingstid i vores lille forening. Vi skal huske at glæde os over at det trods alt går mod lysere of ikke mindst varmere tider.

Generelle betragtninger

Når jeg kikker på de godt 20 arrangerede ture siden sidste generalforsamling ser jeg en god variation i turenes art. Jeg ser desværre også, at det er så som så med antallet af deltagere på de arrangerede ture. Dog ser det heldigvis ud til at nedgangen i antal tilmeldte til turene er stoppet. Vi har flyttet nytårsturen fra vest til østkysten. Det gav flere deltagere på turen til gengæld ingen fisk på dæk over målet. Så det er ikke nemt! Som nævnt synes bestyrelsen at der er variation i turene. Så hvad skyldes den manglende deltagelse? Er det prisen, opreklameringen, eller ….??

Det vil bestyrelsen gerne at generalforsamlingen kommer med et bud på.

I den forbindelse skal det nævnes at reminder om turene pr. Facebook er lige på trapperne.

Ellers synes vi i bestyrelsen, at det har været et roligt år. Økonomien er nogenlunde som I vil få uddybet når kassereren senere gennemgår regnskabet.

Der er dog en beslutning truffet af bestyrelsen jeg vil fremhæve her i beretningen. Det er: Bestyrelsen har besluttet at ændre/præcisere reglerne i forbindelse med tildeling af KM point.

På vores ture har der af og til været gemytlig diskussion om hvordan klubmesterskabspointene fordeleles.

Vi har ikke kunnet finde noget på skrift om dette spørgsmål.

Derfor har vi i bestyrelsen diskuteret og aftalt regler for indvejning / indmåling af fangst i forhold til uddeling af point til klubmesterskabet.

Derfor er reglerne som følger gældende fra 1. januar 2018:

Generelt gælder, at pointene tildeles efter vægt blandt de fisk der bliver registreret af turlederen.

Der er følgende undtagelse fra denne generelle regel:

Hornfisketuren: Her har fangede hornfisk fortrin til klubmesterskabspoint i forhold til andre arter.

Årets makreltur: her har makreller fortrinsret til klubmesterskabspoint.

Fladfisketure, inklusiv efterårets konkurrencetur til kysten: her har fladfisk fortrinsret til klubmesterskabspointene.

For alle ture, der er nævn under undtagelserne gælder, at eventuelle overskydende point fordeles efter den generelle regel.

Gennemgang referater

Jeg satte mig en aften og hyggede mig med at gennemlæse det forgangne års referater og KM indberetninger.

Af KM indberetningerne fremgår det at der er indberettet følgende:

5 havørreder

5 torsk

14 skrubber

3 rødspætter

4 isinger

3 pighvarrer

11 hornfisk

1 lange ( underarten kort lange )

1 makrel

Hvis man kikker i referaterne står det klart, at det in 2017 var på fladfiskefronten at saltvandsfiskeren stod stærkt.

Der blev i 2017 hjemtaget 264 fladfisk af forskellig kategori

Makrelfiskeriet gik også nogenlunde der blev hjembragt 61 makrel alle fanget på den samme tur.

Hornfiske høsten var også rimelig. Der blev fanget 45 hornfisk på konkurrenceturen efter dem og yderlig 11 på de andre af årets ture.

Men når vi tæller årets havørred og torskefangst sammen daler niveauet kraftigt.

Der har været afholdt 9 ture året igennem og der er samlet landet 5 havørreder over målet. Det står faktisk næsten lige så skidt med det manglende antal fangne torsk. Her er der også kun fanget 5 torsk over målet. Her er der dog den formildende omstændighed, at alle havture efter torsk, på nær 2, blev aflyst på grund af blæst.

De to afviklede ture var ikke succesfulde. Den ene til Langelandsbæltet blev der slet ikke fanget torsk på og på nytårsturen med Signe fra Grenå var ingen af de torsk der kom på dæk over mindstemålet. Så når vi kommer til uddeling af torskepokalen vil det sket til en torsk der er fanget på årets makreltur.

Der har været planlagt 21 ture. De 19 er gennemført. Og der har været 124 tilmeldte til turene fordelt på 28 medlemmer.

Så der er plads til flere!

Ændrede konkurrenceregler

Bestyrelsen har valgt at ændre/præcisere reglerne vedrørende klubmesterskabet.

På vores ture har der af og til været gemytlig diskussion om hvordan klubmesterskabspointene fordeleles.

Vi har ikke kunnet finde noget på skrift om dette spørgsmål.

Derfor har vi i bestyrelsen diskuteret og aftalt regler for indvejning / indmåling af fangst i forhold til uddeling af point til klubmesterskabet.

Derfor er reglerne som følger gældende fra 1. januar 2018:

Generelt gælder, at pointene tildeles efter vægt blandt de fisk der bliver registreret af turlederen.

Der er følgende undtagelse fra denne generelle regel:

Hornfisketuren: Her har fangede hornfisk fortrin til klubmesterskabspoint i forhold til andre arter.

Årets makreltur: her har makreller fortrinsret til klubmesterskabspoint.

Fladfisketure, inklusiv efterårets konkurrencetur til kysten: her har fladfisk fortrinsret til klubmesterskabspointene.

For alle ture, der er nævn under undtagelserne gælder, at eventuelle overskydende point fordeles efter den generelle regel.

Nye Ideer?

Vi i bestyrelsen synes, at vi som regel får lavet et nogenlunde varieret program.

Men derfor kan der jo godt sidde nogen med en god ide til en ny form for tur eller et nyt sted at tage hen eller….

Derfor sig frem hvis det er tilfældet.

Afslutning

Det var så årets beretning. Nu har I muligheden for at komme med jeres indput, ros eller ris, så vi kan få en god og konstruktiv debat om beretningen.

Til slut vil jeg sige tak til jer for fremmødet både her i aften og på årets ture og sidst men ikke mindst sige tusind tag til vores sponsor Grejbiksen for præmier

Tak for ordet.

Dirigenten satte beretningen til debat. Der var ingen der ønskede ordet og ved afstemningen blev beretningen enstemmig vedtaget.

Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et driftsunderskud på 621,00 kr. og en balance på 47.983,00 kr. Der var ingen bemærkninger til referatet og det blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at kontingentet forsatte uændret med kr. 75,00 i kontingent og kr. 75,00 i indskud. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelsen

Torben Sørensen og Jørn Wulff var på valg og begge genopstillede. Der var ikke andre kandidater, så Torben og Jørn blev genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleant:

Hugo Hedegaard var på valg men var ikke tilstede: Jesper Jacobsen ville gerne stille op, men ikke hvis Hugo ville forsætte. På den baggrund traf generalforsamlingen den beslutning, at formanden kontaktede Hugo og spurgte om han ville forsætte. Er det ikke tilfældet er Jesper valgt.

Valg af 2 revisorer

Jørgen Lorenzen og Kim Nielsen var på valg og de modtog begge genvalg.

Eventuelt

Under emnet blev der diskuteret ”reminder om turene” både på mail og Facebook, sponsorstøtte, nye former for ture bl.a. familieture.

Bestyrelsen lovede, at gå i ”tænkeboks” og forsøge at indfri de ønsker der var kommet fra forsamlingen.

Herefter var det til for kåring af årets klubmester og uddeling af pokaler.

Det gav udslag i følgende:

Klubmesterskab:

1.                         Brian Jensen  37,5 point

2.                         Børge Riis  33,0 point

3.                         Torben Sørensen  30,0,0 point

Deltagerkonkurrencen:

 1. Torben Sørensen  17 ture
 2. Børge Riis  15 ture
 3. Jørn Wulff  15 ture

Torskepokaler:

 1. Brian Jensen  48 cm.
 2. Brian Jensen  46 cm.
 3. Jørgen Skov  45 cm.

Hornfiskekonkurrencen:

 1. Brian Jensen  72,1 cm.

Jagt Direct vandrepokal:

 1. Børge Riis Pighvarrer 1,88 kg. 43,0 cm.

Frank Andersens Vandrepokal for godt kammeratskab:

Heidi   og Jesper  for madlavning til generalforsamling

Tommy Thomsens vandrepokal Største havørred på årets tur til Bornholm:

 1. Kim Herholt havørred 0.870 kg. 48 cm.

Fjumrebrættet

Jørn Wulff meldte sig til kysttur 18. februar men glemte at møde frem. 

Efterfølgende gik forsamlingen over til indtagelse af kaffe, blødt brød og ikke mindst amerikansk lotteri med gode præmier og der var udbredt hygge til forsamlingen brød op afsluttede en hyggelig aften

Turliste 1. halvår 2018

Klik her for printvenlig PDF fil

Turdato og

tidspunkt

Beskrivelse

Ca.

pris

Tilmelding

kl. 18-19.30.

Lørdag den 6. januar

kl. 700, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel!

100 kr.

Den 1. og 2. januar

til Torben Sørensen

35 11 77 38

Lørdag den 27 .januar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel

100 kr.

Den 22. og 23. januar

Til Børge Riis Nielsen.

86 88 62 15

Onsdag den 21. februar

Kl. 19 30,

Silkeborg Fiskeriforenings lokaler på Søndergade 19b.

Generalforsamling. SALTVANDSFISKERENs årlige generalforsamling. Mød op og gør din indflydelse gældende. Husk indgang fra Chr. D. 8’s Vej!

Tilmelding til egen betalt fællesspisning kl.18.00 ca. 120 kr. incl vin til maden, til Jesper Jacobsen senest d. 14. februar 2018. tlf.61 73 33 84

Gratis

Der er ingen tilmelding. Du skal bare møde op!

Dog tilmelding til spisning.

Lørdag den 17. februar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel

100 kr.

Den 12. og 13. februar

Til Jørn Wulff

35 11 62 52

Den 1. til 4. marts

Afgang fra Silkeborg torsdag

d. 1. marts. Tidspunkt efter aftale. Afgang fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur til Bornholm. Tag med til denne underskønne ø og oplev det uforlignelige fiskeri efter de store havørreder. Det kan være HELT VILDT !!!!

Transport i private biler. Bindende tilmelding, betaling senest på Info-mødet. Min. 4 eller max. 7 deltagere pga. biler. Tilmelding hurtigst muligt senest 15. februar

Ca.

1800 kr.

Senest den 15. februar

til Torben Sørensen

35 11 77 38

Lørdag den 24. marts

kl. 04.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur med Yellow Reef fra Hanstholm. Max 8 deltagere. Gode chancer for torsk. Sejlads fra 6 til ca.17. Hjemkomst ca. kl. 22.00

Max.

1.000 kr.

Den 12. og 13. marts

til Brian Jensen

21 83 93 59

Den 6. – 8. april

Kl.13.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havørred week-end til Gjerrild Klint..Max. 20 deltagere. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00.

Vi bor 50 meter fra vandet. Waders vil være en fordel!

Ca.

600 kr.

Senest den 3. april

Til Jørgen Pedersen

23 98 30 04

Lørdag den 21. april

0400, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur efter torsk med MS Fie fra Spodsbjerg. Max 8 deltagere.. Sejlads fra 6 til ca. 16. Hjemkomst ca. kl. 18.00

Ca.

500 kr.

Den 9. og 10. april

Til Brian Jensen

21 83 93 59

Lørdag den 28. april

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. . Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel

100 kr.

Den 23. og 24. april

Til Jørn Wulff

35 11 62 52

Torsdag den 10. maj

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter Pighvarre. Hvis vejret tillader det går turen til Vestkysten. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel! Pris inkl. rundstykker og grillpølser.

150 kr.

Den 30. april og 1. maj

Til Børge Riis Nielsen

86 88 62 15

Lørdag den 26. maj

Kl. 0700 fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Hornfisketur – sandsynligvis til Djursland. Waders er en fordel! Ubegrænset deltagerantal. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. HUSK at foreningen udlodder en pokal til længste hornfisk!

100 kr.

Den 21. og 22. maj

Til Jørn Wulff

3511 62 52

Lørdag den 9. juni

kl. 15 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Aften kysttur efter havørred! Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst engang over midnat.

Der grilles pølser på stranden.

100 kr.

Den 4. og 5. juni

til Jørgen Pedersen

23 98 30 04

Lørdag den 30. juni

kl. 18 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

AFTEN/NAT KYSTTUR med soveposer og pølser på stranden, efter havørred! Vi finder et for dagen passende sted! Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. VI FISKER NATTEN IGENNEM.

100 kr.

Den 25. og 26. juni

til Jørn Wulff

35 11 62 52

Lørdag den 11. august

kl. 5 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Makreltur med Signe fra Grenå Max 8 deltagere. Transport i private biler. Sejlads fra 07.00 til15.00 Chancer for masser af makrel! Hjemkomst ca. kl. 17.00.

550 kr.

Den 30.og 31. juli

til Brian Jensen

21 83 93 59

NOTER ALLEREDE NU:

Den 25. august

Havtur efter fladfisk! M/S Fie fra Spodsbjerg. Fiskeri i Langelandsbæltet max. 12 pladser.

_

Vides endnu ikke !

 

Kysttur til Ålsgårde

Kysttur til Ålsgårde

Hele 6 friske saltvandsfiskere var mødt frem til årets anden kysttur efter havørred, hvilket er 50% flere end det sædvanlige fremmøde.

Vi snakkede lidt om hvor vi skulle tage hen og prøve lykken og endte med at beslutte at tage til Ålsgårde på Djursland.

Fremme ved fiskestedet startede vi lige med at skubbe Torbens bil fri fra hans førstevalg af P-plads og med begge biler trygt parkeret på grus i stedet for på snask og pløre fik vi rigget til og startede fiskeriet.

Men – ak – havørrederne havde ikke tænkt sig at deres menu denne dag skulle være metal og/eller fjer. Gå til bidet ville de ikke!

Turlederen var eneste undtagelse. Efter kort tids fiskeri kunne han lande en undermåler på ca. 20 cm.

Vejrliget skulle eller være som bestilt til havørredfiskere. Overskyet med enkelte solstrejf. Tørvejr og svag vind. Men lige meget hjalp det. men vi havde trods alt en god dag med hyggesnak og anekdoter.

Ref.: Jørn Wulff

Kysttur til Rugård Camping

Kysttur til Rugård Camping

4 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig årets anden kysttur efter havørred.

Turlederen mente der var mulighed for fangst ved Rugård Camping på toppen af Djursland, så det blev kursen sat mod.

Vel fremme begyndte fiskeriet i fint vejr. Let vind, solskin og temperaturen på et par graders frost på starten af dagen stigende til 4 – 5 grader som dagen skred frem.

Desværre synes havørrederne ikke at det ellers fine vejr var hugvejr, så det blev kun til en enkelt genudsættelse.

Referent: Børge Riis

Kysttur Tybring Vig den 6. januar 2018

Kysttur Tybring Vig den 6. januar 2018

6 friske saltvandsfiskere mødte op til årets første kysttur, som gik til Tybring Vig . Dagen startede med gråt og køligt vejr, men senere på dagen kom solen.

Kim Nielsen og Jørgen pakkede rygsækken og ville ud på Wedelsborg Hoved, mens vi andre fiskede i Thybring Vig. Torben Nielsen og Børge gik et langt stykke derudaf. Torben mærkede et par hug, mens Børge ikke mærkede noget og de vendte derfor tilbage til os andre. Da vi heller ikke havde fanget noget besluttede vi os for at prøve et andet sted nærmere betegnet ved Spartårn,et par kilometer længere oppe, hvor solen nu var brudt frem. Torben gik til venstre ind under klinterne, hvor han havde en følger. Vi andre gik til højre og her havde Børge kortvarig kontakt til en undermåler. Undertegnede havde telefonisk kontakt til Kim Nielsen og vi aftalte at mødes ved parkeringspladsen i Føns til indvejning. Ved indvejning var det kun Jørgen, der havde fanget fisk, idet han havde kroget hele 4 flotte fisk – 1 havørred på 42 cm og 730g, en havørred på 42cm og 730 g, en havørred på 46 cm og 960g og rosinen i pølseenden en havørred på 64,5cm og hele 2750g. Alt i alt en god dag især for Jørgen Lorenzen

God nytår til alle i håbet om et godt fangstår.

Torben Sørensen

Kysttur til Gjerrild Klint 4/11-17

Kysttur til Gjerrild Klint

5 Forhåbningsfulde fiskere tog til Gjerrild i håb om fangst af havørreder. Desværre var vandet lidt grumset så efter et par timers fiskeri hvor den eneste fangst var en issing på 29 cm. fanget af Torben kørte vi til Skovgårde hvor der blevet fanget 2 havørreder under målet af Kim Nielsen og Jørgen Pedersen. Her grillede vi frankfurtere og fik krassere til. Vejret var fint med kun lidt blæst men ingen havørreder med hjem.

Referent: Jørgen Pedersen

Konkurrenceturen

Konkurrencetur til kysten

Det er længe siden der har været 14 tilmeldte til en af klubbens ture. Det var derfor en fornøjelse, at være turleder og tage imod tilmeldinger.

Dette selvom en af de tilmeldte ringede dagen før turen og berettede om, at hans arbejdsgiver havde ringet og kaldt ham på arbejde, da hans kolleger var syge. Der burde være en lov der forbød sådanne angreb på ens fiskefrihed

Men 13 deltagere er heller ikke at kimse af.

Klokken 07.00 var alle deltagere og deres habengut placeret i bilerne og turen gik mod Djursland. Nærmere bestemt havde turlederen besluttet, at turen gik til Ebeltoft Færgehavn.

Her kunne der findes læ for den stride blæst fra sydøst, der gjorde det umuligt at fiske fra stranden de sædvanlige steder vi plejer at afvikle konkurrencen.

Fra vindmøllemolen kunne der fiskes med vinden i ryggen og ved stranden væk fra færgelejet var der også læ at finde.

Vel fremme gik fiskeriet i gang. Men det eneste der viste interesse for børsteormene var krabberne. Lidt før middag var fangsten stadig begrænset til et par enkelte skrubber lige over målet.

Dette fik 4 fangsthungrige saltvandsfiskere til at køre den lille vej til Elsegårde, for at se om det var muligt at fiske der efter vinden havde lagt sig.

Det viste sig at være en god ide for Preben Nielsen at følge med til Elsegårde. Han skiftede børsteormen ud med et stykke sild og fangede først en pighvarrer under målet efterfulgt af en fuldfed en af samme art på 35 cm.

Da vi mødtes kl. 15.00 for at foretage indmåling og præmieuddeling, viste Prebens pighvarrer sig at være dagens længste fladfisk og dermed vandt han en lækker kyststang.

De der var blevet tilbage på den oprindelige fiskeplads havde også fået lokket de flade til at begynde at for deres forfang. En af dem var turlederen og han var ubeskeden nok til at tage sig af konkurrencens andenplads ved at have fanget en skrubbe på 32,1 cm. Brian Jensen indtog 3. pladsen med en skrubbe på 28,6 cm. Turlederen var ikke blevet mere beskeden og tog af 4. pladsen med en skrubbe på 27,6 cm. Einar Overgaard kom lige efter på konkurrencens 5. plads med en skrubbe på 27,2 cm.

Hermed var der ikke fanget flere fisk til indmåling og man gik over til det traditionelle amerikanske lotteri, hvor formanden, i anledning af det tidligere nævnte deltagerantal havde taget ekstra præmier med. Lotteriet blev som vanligt afviklet under det sædvanlige godmodige drilleri saltvandsfiskerne imellem.

Herefter blev bilerne vendt med næsen mod Silkeborg.

Det blev ikke et år hvor fangsterne vil blive husket som store, men vi havde en god dag hvor solen skinnede på os og regnen blev væk og vi fik lov dyrke vores interesse for lystfiskeri. Det er vel ikke det værste man kan blive udsat for!

Referent; Jørn Wulff

Samsø 2017

Samsøturen 2017

Årets tur til Samsø vil blive en af de ture, der vil blive husket!

Men herom senere.

6 saltvandsfiskere havde fundet plads i kalenderen til at deltage i årets tur.

De 4 mødte frem i Silkeborg og de 2 sidste ville støde til selskabet ved færgen i Hov.

Vel fremme i Hov var vi traditionen tro på besøg ved den lokale slagter for at købe ribbenssandwich, som skulle nydes medens vi ventede på færgen. For vi var i god tid.

Det vil sige, at det troede vi at vi var. Og så er vi tilbage ved indledningen af dette referat.

Da vi kom ud fra slagteren og Torben satte nøglen i Mondeoen startede den med et brag og motoren kørte herefter på fulde omdrejninger, uanset hvad vi gjorde, så det var godt at 2 af turens deltagere havde valgt selv at køre til færgen.

Lynhurtigt fik vi fat i Kim Nielsen og hans stationcar og fik læsset alt grejet fra mondeoen over i Kims bil og vi nåede lige frem til opmarchbåsen til tiden.

Torben og mondeoen måtte vi efterlade i Hov.

Efter en god times sejlads var vi havn i Sælvig og fremme ved hytterne på campingpladsen blev der pakket ud og sat på plads, herefter gik det raskt mod fiskevandet.

Vejrguderne var absolut ikke med os. Kraftig blæst fra sydøst gjorde, at hele den østlige side af øen ikke var fiskbar. Vi valgte derfor at køre samlet mod syd til Wedellsborg Fyr, for nærmere undersøge, om det var muligt at fiske der.

Neden for fyret drillede blæsten så meget, at det ikke var muligt at fiske der. Men da vi gik mod vest rundt om en pynt gav den lidt læ for vinden.

Lige meget hjalp det dog for vandet var fuld af tang og ålegræs, der drillende hang på krogene efter stort set hver kast. Lidt småfisk var der dog. Jørgen Pedersen fangede 2 små sej på blink og Jørgen Lorenzen fik fluen i en enkelt sej af samme kaliber som den anden Jørgens.

Så 19.30 gav vi op og returnere til hytterne og spiste aftensmad – pølser og kold kartoffelsalat medbragt hjemmefra.

Vi ringede til Torben og fik heldigvis at vide, at mondeoen var blevet lavet og han ville støde til selskabet ved 23.30 tiden. En vakuumslange, der var faldet af bundkarret var alt der skulle til at stoppe 4 saltvandsfiskere.

Med den gode besked i mente var der hygge i hytten til over midnat.

Lørdag morgen efter morgenmaden kørte bil 1 til Issehoved og den bil 2 satte kursen mod en plads syd for Kolby Havn.

På Issehoved blæste der en ”halv pelikan”, så der kunne der ikke fiskes, men et godt stykke mod vest, under de stejle skrænter, var der læ og vand uden for meget løs tang og ålegræs. Til trods for et ihærdigt forsøg fra alle 3 saltvandsfiskere lykkedes det kun for Kim Herholt, at få fisk på land. En havørred lige under mindstemålet.

Samme fiskemæssige nedslående resultat gjorde sig gældende for de 3 saltvandsfiskere, i bil 2, der var kørt til Kolby, så de prøvede om der var bedre held ved Pillemark og den hellige kilde, men til trods for at Jørgen Lorenzen dyppede sin flue i det hellige vand gav det ikke fisk på land.

Det var derfor 6 lidt mismodige saltvandsfiskere der kl. 13.00 mødtes til frokost ved hytterne. Efter en overdådig frokost, oprydning, opvask og lidt ”slåen mave” var troen på fangst dog tilbage og turen gik tilbage til Samsøs strande.

Bil 1 satte kursen mod Langdal på vestsiden af den nordlige ende af øen.

Ved samlingen ved bilen, da de skulle hjem til hytterne for at spise aftensmad, var det med det nedslående resultat, at ingen havde mærket fisk og det til trods for at de så en havørred ude af vandet 2 gange, men alle 3 saltvandsfiskeres forsøg på at lokke den på krogen var nytteløs.

Bil 2 kørte til Ballebjerg lidt længere mod øens sydende. Her blev resultatet af anstrengelserne kun lidt bedre, i det Kim Nielsen mistede en havørred lige over målet, da den dansede på netkanten.

Vi var alle mand tilbage ved hytterne ved 19 tiden og Kim Herholt gik, med hjælp fra Torben, i gang med at tilberede aftenens festmåltid: Oksefilet med flødestuvede kartofler og bagte rodfrugter – MUMS!

Efter saltvandsfiskerne havde nydt Kims kulinariske mesterværk blev der hygget igennem til midnat.

Da vi fik øjne søndag morgen og kikkede ud kunne vi konstatere, at regnen også var kommet til Samsø, dog ikke i større mængde end det var til at leve med.

Efter morgenmaden kørte bil 1 til Lushage på øens sydspids.

Her var der godt gang i bølgerne og meget løst ålegræs i vandet, så fiskeriet var noget besværligt.

Der blev dog fundet et stræk på kysten hvor det var til at fiske og der var fisk. Desværre kun undermålere, men undermålere er også havørreder og det var helt rart, at se havørreder på land. Torben Sørensen fangede 2 af slagsen, begge en smule over 35 cm. Jørn Wulff fangede en enkelt af samme kaliber.

Kl.11.00 dukkede de 3 øvrige saltvandsfiskere op ved Lushage. Ikke i bil 2,men i bil 3! På vej ned til en fiskeplads ad en meget dårlig markvej rev bil 2 en stor flænge i et dæk og da biler nu om dage ikke er udstyret med reservehjul, men kun lappegrej og da flængen var for stor til at kunne lappes på denne nymodens måde, måtte bil 2 afhentes af øens lokale fejeblad og køres til færgen.

Torbens uheld med mondeoen i Hov blev nu pludselig til en fordel, da vi på den baggrund rådede over en bil 3.

Inden dækuheldet var ordnet og der var skiftet til bil 3 var klokken blevet 11.00, før de 3 uheldige saltvandsfiskere kom i gang med fiskeriet de 1½ time, der var tilbage inden vi skulle returnere til hytterne. På trods af den meget uheldige start på dagen for de 3 var fiskeguderne dem ikke venligt stemt. De fik ikke fisk på land den korte tid de fik mulighed til at fiske.

Efter frokost blev bilerne pakket og hytterne blev gjort rene og herefter gik turen til Sælvig og færgen, Efter en sejltur i strålende solskin landede 6 trætte saltvandsfiskere i Hov og så gik turen det sidste stykke hjemad,

Trods alverdens bilbøvl, blæsevejr, masse af ”grønsager” i vandet og manglende havørreder var der dog enighed om, at vi havde haft en hyggelig og sjov tur og det kun kunne blive bedre næste år.

Referent: Jørn Wulff

Havtur med M/S Fie 26. august

Havtur med M/S Fie 26. august

Vi var 8 friske saltvandsfiskere, der havde en god tur på Langelandsbæltet den 26. august.

Der var afgang fra havnen i Spodsbjerg kl. 8.00 og efter en god times sejlads kom vi i gang med fiskeriet efter fladfisk. Der gik ikke mange minutter før der var fisk på dækket og sådan blev det ved dagen lang

Vejret var ”kanon” godt. Solskin og en vind på 2 meter i sekundet og selv om det blev lidt småskyet sidst på dagen kunne det ikke ødelægge en flot dag på havet fuldstændigt designet til fiskeri efter fladfisk. Da fiskeriet var slut og indmålingen afsluttet viste det sig, at ikke alene havde Børge Riis fanget flest fladdyr. Han havde også fanget dagens største. En pæn tyk skrubbe på 43 cm. Jørgen Lorenzen kom lige efter med et fladfisk på 42,6 cm. Skippers kone Sanne, der også er medlem af vores lille forening indtog 3. pladsen i dagens kamp om KM-point med en fladfisk på 39,5 cm. De sidste KM-point blev fordelt indenfor 1 cm. i det Jørn Wulff, Brian Jensen og Børge Riis havde fanget flade på henholdsvis 38,2 cm., 38,1 cm. og 37,5 cm.

De 8 deltagere havde tilsammen godt 170 rigtig pæne fladfisk med hjem til pande og fryser. Der blev fanget flest skrubber og isinger, men der kom også ca. 20 rødspætter på dæk.

Så det var en rigtig god dag.

Referent: Brian Jensen