Hornfiskekonkurrencen 2022

Hornfiskekonkurrencen 2022

10 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig kampen om at blive den næste indehaver af hornfiskepokalen.

Som det tit har været tilfældet på klubbens ture i år, var dagen endnu engang meget blæsende.

Delvis overskyet og middelvind på 10 og med vindstød på 16 sekundmeter er absolut ikke godt vejr til fiskeri efter hornfisk. Vejrguderne har bestemt ikke set med ”milde øjne” i år!

Turlederen havde besluttet at årets tur gik Dragsmur Strand. Her ville vinden være næsten i ryggen.

Til trods for det dårlige vejr blev der fanget hornfisk. 5 stykker i alt,

Kim Herholt og Kaj hansen var de to dygtige saltvandsfiskere, der trods vejret formåede at få hornfisk på krogen.

Kaj Hansen tilbageerobrede pokalen og titlen ud i kunsten at fange hornfisk og ikke mindst kunsten at fange den største. Kaj vinderfisk målte 75 cm. 2. pladsen gik også til Kaj med en fisk på 73,2 cm.

Kim Herholt kilede sig lige ind på 3. pladsen med et næbdyr på 69,3 cm. inden Kaj igen tog over og indtog 4. pladsen med en fisk på 63,3 cm.

Så var det igen Kims tur til at høste point til klubmesterskabet. Han tog 5. pladsen med en hornfisk på 52,0 cm.

Efter præmieoverrækkelsen til den nye hornfiskemester var der traditionen tro amerikansk lotteri. Både præmieoverrækkelsen og lotteriet blev dog flyttet til P-pladsen ved Kalø Slotsruin.

Her var der nemlig læ for regn og vind under iskioskens halvtag.

Heide Boel havde bagt muffins med rabarber og rigeligt af dem og hun delte velvilligt ud af den, så dagen sluttede godt, trods vind og vejr var imod os.

Referent.: Jørn Wulff

kysttur 14 maj 2022

Kysttur til Djursland

4 saltvansfiskere havde tilmeldt sig til lørdagens kysttur efter havørreder.

Turlederen havde bestemt sig for at lykken skulle prøves ved Sangstrup Klint lidt nord for Grenaa.

Der blæste en hård vind på langs af kysten, da vinden var næsten stik nord og ikke vest7nordvest som vejrudsigten havde spået. Så efter små to times fiskeri blev det besluttet at forsøge sig ved Kobberhage ved Dråby. Kim Herholt havde dog nået at fange 2 hornfisk.

Fremme ved Kobberhage viste det sig at vinden var næsten i ryggen, så her kunne der fiskes optimalt. Det hjalp dog ikke noget. Der var ikke nogen havørreder i bidehumør. Kim gentog sig selv og landede endnu to hornfisk.

Ved godt to-tiden var optimismen opbrugt og bilen blev pakket og næsen vendt mod Silkeborg.

Kims 4 hornfisk målte henholdsvis 58, 62, 63 og 67 cm.

På trods af manglende fangst af havørreder var det dog positivt af der, for første gang i år, blev fanget fisk, der gav Klubmesterskabs point.

Referent.: Jørn Wulff

Læs resten

Weekendtur til Sletterhage Fyr

 

  1. Weekendtur til Sletterhage Fyr

Fisketur på Helgenæs med havudsigt fra alle vinduer i fyrpasserhuset ved Sletterhage fyr med 6 deltagere.

Ikke en eneste fisk på land efter 2 dages fiskeri. Endnu et fangstmæssigt nulpunkt trods blæst og uro i vandet som på denne årstid skulle være gode betingelser. Som sædvanligt blev der hygget med øl og snacks mv. og ingen gik sultne i seng. Selve fyrpasserhuset har en fantastisk beliggenhed 25 m fra havet.

Referent: Jørgen Pedersen

 

 

 

Kysttur 5/3-22

Kysttur til Salling den 5/3 2022

5 saltvandsfiskere kørte til Thise Strand i Salling for at prøve noget andet noget andet, da turlederen havde læst at Skive fjord fisker godt for øjeblikket, men bare ikke lige denne lørdag.

Men vandet var også koldt og solen stod højt og ingen vind. Så vi hverken så eller mærkede fisk.

Turlederen fandt 3 østers og den runde limfjordsøsters smagte virkelig godt hvis man kan lide østers. Pladsen ligger virkelig i smukke omgivelser og med sandbund og masser af ålegræs og muslingebanker og de store havørreder der skal op i Karup å passerer i dette område.

Referent: Jørgen Pedersen

 

 

 

Generalforsamling

Generalforsamling Saltvandsfiskeren Silkeborg

Onsdag den 23. januar 2022

REFERAT

Inden generalforsamlingen var der traditionen tro spisning for de af foreningens medlemmer, der havde meldt sig til denne. Det havde 17 medlemmer.

Heidi, Mona og Jesper stod for menuen. Gammeldaws oksesteg med lækkert tilbehør.

Tusind tag for mad. De 3 indsats gjorde, at menu prisen kunne holdes på 100 kr. inkl. vin til maden og hjemmelavet jordbærtærte til kaffen. Hugo havde også bagt to slags lækker kage til kaffen, så også tak for mad og indsatsen til ham.

Efter spisningen startede generalforsamlingen, der var mødt yderlig 6 personer op så deltagerantallet til generalforsamlingen var 23.

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og fik valgt dirigent. Pia Mogensen blev enstemmig valgt til posten.

Den nyvalgte dirigent fik konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, fik aftalt med forsamlingen at der kun blev valgt stemmetællere hvis det blev nødvendigt og hun fik dagsordenen godkendt i den fremlagte form.

Den så således ud:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent 2023.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

Formandens beretning.

Formanden aflagde følgende beretning:

Velkommen til årets generalforsamlingen.

Først vil jeg sige tusind tak til Heidi og Jesper for endnu engang at påtage sig opgaven med at lave dejlig aftensmad til os. Det er ikke slut med det. Der går vedholdende rygter om der er kage til kaffen af den mere sublime slags. Så tak for mad.

I starten af året 2021 var Corona stadig ikke til at komme udenom. Årets 3 første ture blev alle aflyst på grund af Coronaens hærgen. Så året første afviklede tur blev først afviklet den 6. marts.

Resten af året blev vi heldigvis forskånet for flere aflysninger i Coronaens tegn.

Der var planlagt 24 ture til afløb i løbet af året 2021. de 20 af dem blev afviklet, som sagt blev 3 aflyst på grund af Corona og en enkelt, kystturen den 27. december.

Denne dag var der middelvind på 16 sekundmeter fra syd og øst, så de tilmeldte saltvandfiskere valgte at aflyse turen.

Der blev fanget fisk på 13 af de 20 fuldførte ture. Det svarer til at der var fisk på land over målet på 65% af turene

Der blev i alt tilmeldt 52 fisk til klubmesterskabet. Det betød at der gennemsnitligt blev fanget 2,6 fisk pr. tur.

Der blev fanget 5 havørreder. Den største målte 46,5 cm. og blev fanget på turen til Samsø. Den midste var 40 cm. og blev fanget på weekend turen til Gjerrild Klint.

Der blev fanget 18 torsk på 3 havture efter dem. Den største vejede 4,6 kg. og blev fanget på turen til Det Gule Rev den 9. oktober. Den mindste på blot 34 cm. blev fanget på havturen med Signe den 13. marts

Det blev også noteret hornfisk på fangstlisterne i 2021. 15 stk. i alt fanget på 4 ture i løbet af foråret og forsommeren. Den længste målte 76,4 cm. og den korteste der gav KM point målte 56,5 cm. På natturen den 26. juni var der en dygtig saltvansfisker der ryddede alle KM pointene til sig med hornfisk

Der kom da også fladfisk på land i 2021. nærmere bestemt 16 stk. fordelt på 3 ture hvilket giver en gennemsnitlig fangst pr. tur på 5,33 fisk pr. tur. Der blev fanget 6 rødspætter, 3 isinger og 7 skrubber.

Årets største fisk på fladfisketurene blev en rødspætte på 36.7 cm. fanget på turen med Signe den 4. september. Mindste fladfisk der gav KM point var en skrubbe der målte 28,3 cm. den blev fanget på årets kunkurrencetur til kysten den 23. oktober.

I løbet af året blev der dog fanget større fladfisk. På efterårsturen til Det Gule Rev fangede en heldig saltvandsfisker 2 rødspætter på henholdsvis 4,5 og 42,0 cm.

På samme tur blev der også fanget en kulmule på 2.5 kg. Dem er der længe i mellem.

Hvem der har fanget hvad kommer vi ind på når der er præmieoverrækkelse senere i programmet.

Den administrative del af arbejdet i bestyrelsen har ikke givet anledning til noget ud over det sædvanlige.

På sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen forslag om en eventuel samarbejdsaftale med Silkeborg fiskeriforening. Forhandlingerne hertom endte desværre med at begge parter kunne konstatere, at der var for langt mellem vore ønsker og krav til at det kunne blive til noget. Så vi skiltes i god og fordragelig ånd med at konstatere at det ikke kunne lade sig gøre.

Vi har et stort problem i vores lille forening. Vi kunne godt bruge nogle flere medlemmer.

Ved årets afslutning var vi 51 betalende medlemmer. Det samme tal var ved afslutningen af forrige år 56. Det tal skal gøre noget ved!

Vi har, i bestyrelsen, diskuteret hvad vi kan gøre ved problemet. Pia Mogensen vil tage fat i en af juniorlederne i SFS for at få han til at reklamere for medlemskab af vores forening, så vi kan få lidt ungt blod ind i rækkerne af grå hår.

Vi aftalte også med SFS, at vi må reklamere for ture og medlemskab på deres hjemmeside. Det skal vi have sat i gang. ellers er vi meget lydhøre overfor forslag herfra salen i dag

Til slut vil jeg gerne takke for det gode samarbejde i bestyrelsen og takke jer for jeres fremmøde og ikke mindst takke vore to sponsorer Jagt og Fisk.dk og Tømrer og Malermester Gorm Lynge.

Den efterfølgende debat kom omkring følgende punkter.

Hvordan får vi flere medlemmer i foreningen debatten om dette punkt endte med at vi alle skulle forsøge at få nogle nye medlemmer foreningen og bestyrelsen skulle især. Bland andet på Silkeborg fiskeriforenings hjemmeside og andre steder hvor vi kunne ramme potentielle nye medlemmer. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik resultatopgørelsen. Den viste et underskud på 3851,00 kr.

En stor del af underskuddet skyldtes tab i forbindelse med betaling af forhåndsbestilte pladser der ikke blev besat og som foreningen alligevel måtte betale for.

Der var diskussion omkring hvad der skulle gøres for at nedsætte kommende underskud på driften.

Man enedes dog om at se tiden an frem til næste generalforsamling for at få et bedre overblik over om det var en tendens eller et enkeltstående tilfælde.

Status udviste at aktiver og passiver balancerede på et beløb på 41.747 kr. hvilket også gør at årets underskud ikke bringer foreningen i pengenød.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til forsamlingen at bevare kontingentet uændret på 75 kr. om året. Der var diskussion om det skulle sættes op, men henset til vores formues størrelse blev det uændrede kontingent vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag, så punktet kom ikke til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen.

På valg var Hugo Hedegaard, Børge Riis og Jørgen Pedersen. Alle 3 modtog genvalg. Der var ingen andre kandidater, så de 3 blev genvalgt med aplaus.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Pia Mogensen var på valg og modtog genvalg uden andre kandidater.

Valg af 2 revisorer

Jesper Jacobsen og Roel Halle var på valg. Der var ikke andre kandidater så de 2 modtog genvalg.

Eventuelt.

Intet at referere.

Herefter takkede dirigenten for god ro orden og lukkede generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingens afslutning var der kåring af årets klubmester og uddeling af foreningens vandrepokaler.

Årets klubmester blev. Børge Riis med 78 point, hvilket er ny rekord. Nr. 2 blev Kaj Hansen med 48 point. 3. pladsen indtog Jørn Wulff med 28 point.

Deltager konkurrencen blev vundet af Børge Riis med deltagelse på 18 ture. Jørn Wulff blev nummer 2 med 17ture og Torben Sørensen og Pia Mogensen delte 3. pladsen med 11 ture hver.

Toskepokalen for årets største torsk gig til Jørn Wulff for en torsk på 4,6 kg. andenpladsen tog han også med en fisk på 4,5 kg. 3. pladsen gik til Børge Riis med en fisk på 3,5 kg.

Årets hornfiskekonkurrence blev vundet af Ejnar Overgaard med en hornfisk der først sluttede da målebrættet viste 7634 cm. på den baggrund fik han tildelt hornfiskepokalen.

Kammeratskabspokalen gik til Aage Munk for et altid godt ”smågnavent” humør og mange tørre humoristiske bemærkninger.

Tommy Thomsens vandrepokal blev ikke uddelt da turen den uddeles på blev aflyst på grunds af Corona.

Jagt Directs vandrepokal gik til Børge Riis for en flot kulmule på 2,5 kg.

Fjumrebrættet måtte Jørn Wulf modstræbende modtage for at tro, at han skulle på nattur til kysten med mødetidspunkt kl. 18,00 til trods for at det var aftenkystturen til kysten med mødetid kl. 15,00. Det var en skærpende omstændighed at han faktisk var turleder på turen!

Alle vindere fik ud over diverse pokaler gaver delvis betalt af vore sponsorer.

Herefter blev der serveret kaffe og de føromtalte kager og der blev traditionen solgt amerikansk lotteri og hygget igennem i en times tid inden formanden sagde for fremmødet, tak for i dag og ønskede alle en god tur hjem.

Referent: Jørn Wulff

Kysttur til Djursland

Kysttur til Djursland

Fire saltvandsfiskere kørte lørdag morgen afsted mod Djursland. I rimeligt vejr til havørredfiskeri.

Turen gik først til Sangstrup Klint. Her var der fint fiskevand og der blev fisket over et stort stræk, men der var ingen fisk.

Derfor blev der flyttet plads til et nyt sted i nærheden af Fornæs Fyr. Her var der heller ingen fisk. De fire saltvandsfiskere prøvede derfor at køre til Rugård Camping, men her var for store bølger, så det blev besluttet at køre hjem.

Referent: Børge Riis

 

 

RETTELSE!

Kære saltvandsfiskere

Godt nytår til jer alle!

Jeg vil lige orientere jer om et par fejl i bladet og på turlisten.

Jeg tror det må være nisser der har været på spil, da jeg lavede dem. Men det er jeg jo nok også den eneste der tror. Alle andre ved godt det er en formand der har klumret i det 😉

Rettelserne drejer sig om følgende:

Generalforsamlingen:

De rigtige datoer er:

Generalforsamlingen finder sted. Onsdag den 23. februar 2022, kl. 19.30. der er ingen tilmelding.

Der er arrangeret spisning for de der ønsker at deltage i denne. Spisningen starter kl. 18.00. det koster max. kr. 120,00 at deltage inklusiv vin til maden og jeg kan som bonus information oplyse, at menuen er gl. Davs oksesteg og jordbærtærte.

Der er tilmelding til spisningen og tilmelding sker til Jesper Jacobsen på tlf.: 61 73 33 84 senest fredag den 18. februar

Weekend turen den 22. til 24. april går ikke til Gjerrild Klint men til Fyrmester boligen ved Sletterhage Fyr på Helgenæs.

Med venlig hilsen
Jørn Wulff

Turlisten 1. halvår 2022


Turliste 1. halvår 2022

 

www. SALTVANDSFISKEREN.dk

 Turliste 1. halvår 2022

 

Turdato og

tidspunkt

Beskrivelse Ca.

pris

Tilmelding

kl. 18-19.30.

Lørdag den 8. januar

kl. 700, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00.  

100 kr.

Den 3. og 4. januar

til Torben Sørensen

(  35 11 77 38

Lørdag den 22. januar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel 100 kr. Den 17. og 18. januar

Til Børge Riis Nielsen.

(  25 13 02 15

Onsdag den 23. februar

Kl. 19 30,

Silkeborg Fiskeriforenings lokaler Nylandsvej 70, Silkeborg.

Generalforsamling. SALTVANDSFISKERENs årlige generalforsamling.  Mød op og gør din indflydelse gældende

Tilmelding til egen betalt fællesspisning kl.18.00 max. 120 kr. inkl. vin til maden, til Jesper Jacobsen senest   d. 18. februar 2022.  tlf. 61 73 33 84

 

Gratis

Der er ingen tilmelding. Du skal bare møde op!

Dog tilmelding til spisning.

 

Lørdag den 12. februar

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

 Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel  

 

100 kr.

Den 7. og 8. februar

Til Børge Riis

(  25 13 02 15

Lørdag den 5. marts

kl. 700   fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel  

100 kr.

Den 28/2.og 1/3.

Til Jørgen Pedersen

(  23 98 30 04

Lørdag den 12. marts

kl. 05.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havtur Solea Hvide Sande. Max 5 deltagere. Gode chancer for torsk. Sejlads fra 7 til ca.17. Hjemkomst ca. kl. 18.00  

750 kr.

Den 28/2. og 1/3.

til Jørn Wulff

( 35 11 62 52

Den 16. til 20. marts

Afgang fra Silkeborg onsdag

d. 17. marts. Tidspunkt efter aftale. Afgang fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur til Als. Tag med til denne underskønne ø og oplev det uforlignelige fiskeri efter de store havørreder. Det kan være HELT VILDT !!!!

Transport i private biler. max. 8 deltagere.

 

Ca.

950 kr.

Senest den 8. marts

til Torben Sørensen

(  35 11 77 38

Den 22. – 24. april

Kl.13.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Havørred week-end til Fyrmesterhuset Sletterhage. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00.

Vi bor 50 meter fra vandet. Husk dyne el. sovepose      

Ca.

700 kr.

Senest den 4 og 5. april

Til Jørgen Pedersen

( 23 98 30 04

 Lørdag den 14. maj

Kl. 7.00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter havørred. Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. 17.00. Waders en fordel  

100 kr.

Den 9. og 10. maj.

til Jørn Wulff

( 35 11 62 52

Torsdag den 26. maj

Kl. 0700 fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Hornfisketur – sandsynligvis til Djursland. Waders er en fordel! Ubegrænset deltagerantal. Transport i private biler.  Hjemkomst ca. kl. 17.00. HUSK at foreningen udlodder en pokal til længste hornfisk!  

100 kr.

Den 23. og 24. maj

Til Jørn Wulff

( 3511 62 52

Lørdag den 11. juni

Kl. 0600, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Kysttur efter flafdfisk/ Pighvarre.   Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Waders vil være en fordel!  Pris inkl. rundstykker og grillpølser  

150 kr.

Den 1. og 2. juni

Til Børge Riis Nielsen

(  25 13 02 15

Lørdag den 25. juni

kl. 15 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Aften kysttur efter havørred!  Turleder, vejr og vind bestemmer hvor turen går til. Ubegrænset deltagelse. Transport i private biler. Hjemkomst engang over midnat.

Der grilles pølser på stranden.

 

100 kr.

Den 20. og 21. juni

til Hugo Hedegaard

( 61 66 18 04

Lørdag den 13. august

kl. 6 00, fra 3F’s P-plads

Granhøjvej 16, Silkeborg

Makreltur med Signe fra Grenå Max 8 deltagere. Transport i private biler. Sejlads fra 07.00 til15.00 Chancer for masser af makrel! Hjemkomst ca. kl. 17.00  

550 kr.

Den 1. og 2. august

til Jørn Wulff

( 35 11 62 52

NOTER ALLEREDE NU:

Den 1. oktober

Havtur  med Bonito fra Hanstholm.   max. 8 pladser.  

1000 kr

 

Den 19. og 20. september

Til Jørn Wulff

( 35 11 62 52

BEMÆRK:

Tilmelding SKAL foregå direkte til turlederen, d.v.s. man kan ikke tilmelde sig på en telefonsvarer eller via mail.

 

Ved aflysning af en fisketur vil de tilmeldte blive kontaktet af turlederen mellem kl. 19 og 20 aftenen inden turen. Medlemmerne må selv kontakte turlederen, hvis man ikke er hjemme på nævnte tidspunkt.

 

HUSK ALTID AT MEDBRINGE DOKUMENTATION FOR LOVPLIGTIGT FISKETEGN PÅ VORE FISKETURE!