Generalforsamling 2023

Generalforsamling Saltvandsfiskeren Silkeborg Onsdag den 23. januar 2023

Inden generalforsamlingen var der traditionen tro spisning for de af foreningens medlemmer, der havde meldt sig til denne. Heidi, Mona og Jesper stod for menuen. Tusind tag for mad. De 3 indsats gjorde, at menu prisen kunne holdes på 100 kr. inkl. vin til maden og hjemmelavet jordbærtærte til kaffen.

Efter spisningen startede generalforsamlingen, med 19 deltagere. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og fik valgt dirigent. Den nyvalgte dirigent fik konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, fik aftalt med forsamlingen at der kun blev valgt stemmetællere hvis det blev nødvendigt og hun fik dagsordenen godkendt i den fremlagte form.

Den så således ud:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent 2023.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt. Formandens beretning.

Formanden aflagde følgende beretning: Så er endnu et år gået og vi sidder igen bænket til generalforsamling i vores lille forening. 2022 har været – sagt på godt jysk – et træls år! Fiskeriet på vores ture har været forfærdeligt ringe. Ingen havørreder over målet er blevet registreret. Torskepokalen kan ikke uddeles. Der er ikke fanget nogen torsk! Og jeg kunne blive ved. Det vil jeg så gøre ved at komme med lidt statistik på vores ture. Der var arrangeret 22 ture. Af den blev 18 gennemført. 2 blev af lyst på grund af blæst. 1 blev aflyst på grund af glat føre. 1 blev aflyst på grund af dårligt vejr og manglende deltagere, Det betyder at 81 procent af turene blev afholdt. Der har i alt deltaget 56 medlemmer på turene. 27 medlemmer har været på mindst 1 tur. Det svarer til 61 % af medlemmerne. Det kan godt blive bedre! Statistikken omkring fangster der er pointgivende til klubmesterskabet er ret bedrøvelig. Der er fanget 0 havørreder over målet. Torsk er der fanget nul af. Der er fanget 16 fladfisk over målet. Der er registreret 10 hornfisk og 7 makreller og 1 enkelt mørksej. Det er statistik der hurtigt bør glemmes. Den eneste trøst er, at det næsten kun kan blive bedre i 2023. Medlemstallet er også daler til 44 betalende medlemmer. Vi har prøvet mange ting for at hæve det. Desværre uden positivt resultat. Tilmeldingen til havturene, specielt til Det Gule Rev, har også svigtet, så vi har måtte betale for tomme pladser, hvilket senere vil fremgå af regnskabet. Her ses det også, at udgifterne til præmier, pokaler m.m. er den suverænt største post på regnskabet. Dette har fået bestyrelsen til at skære ned på pengeforbruget og dermed beskåret hvad der uddeles. Dette fordi vi mener, at vi ikke skal bruge en uforholdsmæssig del af formuen til dette formål. Så er det bedre af bruge det på at dække underskud på arrangerede ture. Hvad gør vi ved det dalende medlemstal og kan vi gøre noget?? Eller skal vi konstatere, at vi er en uddøende race og holde foreningen kørende til kassen er tom? Med dette spørgsmål vil jeg slutte denne beretning og bede generalforsamlingen kommentere på mine spørgsmål samt hvad i ellers har på hjerte i forhold til beretningen.

Den efterfølgende debat kom omkring følgende punkter. Hvordan får vi flere medlemmer i foreningen debatten om dette punkt endte med at vi alle skulle forsøge at få nogle nye medlemmer foreningen og bestyrelsen skulle især. Bland andet på Silkeborg fiskeriforenings hjemmeside og andre steder hvor vi kunne ramme potentielle nye medlemmer. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

Godkendelse af det reviderede regnskab Kassereren gennemgik resultatopgørelsen. Den viste et underskud på 3851,00 kr. En stor del af underskuddet skyldtes tab i forbindelse med betaling af forhåndsbestilte pladser der ikke blev besat og som foreningen alligevel måtte betale for. Der var diskussion omkring hvad der skulle gøres for at nedsætte kommende underskud på driften. Man enedes dog om at se tiden an frem til næste generalforsamling for at få et bedre overblik over om det var en tendens eller et enkeltstående tilfælde.

Status udviste at aktiver og passiver balancerede på et beløb på 41.747 kr. hvilket også gør at årets underskud ikke bringer foreningen i pengenød. Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget. Fastsættelse af kontingent for 2023 Bestyrelsen indstillede til forsamlingen at bevare kontingentet uændret på 75 kr. om året. Der var diskussion om det skulle sættes op, men henset til vores formues størrelse blev det uændrede kontingent vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag, så punktet kom ikke til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen. På valg var Torben Sørensen og Jørn Wulff. Begge modtog genvalg. Der var ingen andre kandidater, så de 2 blev genvalgt.

Valg af suppleant til bestyrelsen. Pia Mogensen var på valg og modtog genvalg uden andre kandidater.

Valg af 2 revisorer Jesper Jacobsen og Roel Halle var på valg. Der var ikke andre kandidater så de 2 modtog genvalg.

Eventuelt. Intet at referere.

Herefter takkede dirigenten for god ro orden og lukkede generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingens afslutning var der kåring af årets klubmester og uddeling af foreningens vandrepokaler.

Årets klubmester blev. Kim Herholdt med 49 point. Nr. 2 blev Kaj Hansen med 27 point. 3. pladsen indtog Torben Sørensen med 25 point. Deltager konkurrencen blev vundet af Børge Riis med deltagelse på 10 ture. Jørn Wulff blev nummer 2 med 8ture og Torben Sørensen tog 3. pladsen med 6 ture. Toskepokalen Her var ingen fangst registreret. Årets hornfiskekonkurrence blev vundet af Kaj hansen med en hornfisk der først sluttede da målebrættet viste 75 cm. på den baggrund fik han tildelt hornfiskepokalen. Kammeratskabspokalen blev ikke uddelt. Tommy Thomsens vandrepokal blev ikke uddelt da turen til Als ikke gav fisk over målet. Jagt Directs vandrepokal blev ikke uddelt Fjumrebrættet måtte Jørn Wulf modstræbende beholde endnu et år, da han glemte at køre forbi Hegdal Vildt og hente børsteorm på turen til Glatved trand den 11. juni Alle vindere fik ud over diverse pokaler gaver delvis betalt af vore sponsorer.

Herefter blev der serveret kaffe og kage og der blev traditionen solgt amerikansk lotteri og hygget igennem i en times tid inden formanden sagde tak for fremmødet, tak for i dag og ønskede alle en god tur hjem.

Referent: Jørn Wulff

Makreltur

Makreltur med M/S Signe fra Grenaa

Der var booket 8 pladser på det gode skib Signe, men kun 4 saltvandsfiskere ville med ud at fange makreller. Pia havde fået en gæst med og skipper havde fået ”solgt” de sidste 3 pladser, så foreningen slap for at betale for de ikke besatte pladser.

Vel ankommet til Grenaa fik vi grejet læsset over på skibet og herefter gik turen, traditionen tro, til Havnebageren efter morgenmad. Klokken syv lagde vi fra land og efter en lang sejltur på halvanden time startede vi fiskeriet.

Vejret viste sig fra en nogenlunde god side. Vi fik et par gedigne byger under sejladsen, men det holdt næsten tørt fra vi startede med at fiske. Vinden var heller ikke til gene for fiskeriet. Pia vandt en aktie i Fjumrebrættet. Hun havde glemt sine pirke og måtte låne sig frem.

Der blev fanget jævnt med makreller hele dagen. Ud over makreller blev der fanget 5 pæne torsk på mellem et og 2 kilo. Der blev også fanget mørksej, hvilling, grå og rød knurhane og selvfølgelig fjæsinger.

En optælling af fangsten viste at der ar bragt 63 makreller med hjem og det var pæne makreller. Dagens største blev fanget af Pia Mogensen og målte 40,0 cm. andenpladsen gik til Jørn Wulff med en ditto på 38,0 cm. Børge Riis tog sig af tredjepladsen med en makrel på 36,0 cm., mens Jørn Wulff tog sig af fjerdepladsen med en makrel på 35,0 cm. Pia Mogensen løb med femte-og sjettepladsen med makreller på henholdsvis 34,5 og 34,0 cm. Så årets makreltur var en af de bedre.

Referent: Jørn Wulff

Fladfisketur Ebeltoft

Fladfisketur til møllerne ved Ebeltoft 6 mand tog på tur efter fladfisk. På grund af kraftig vind gik turen til møllerne ved færgehavnen ved ebeltoft. Det var småt med fisk. kun 2 over målet. Pia Mogensen fangede en på 26,5 cm. og Kaj Hansen en ditto på 27,0 cm. dagen sluttede med grillpølser og brød.

Referent: Børge Riis

Put and take tur

Put & Take tur til Skyggehale

Syv saltvandsfiskere m/k havde for en dag valgt at skifte saltvandet ud med ferskvand. Dagen startede med rundstykker kl. 07.00. Der blev fisket i 4 timer i høj sol og ingen vind. Der blev fanget 2 små fisk. Heidi Jacobsen fangede en på 1 kg og Jørn Wulff fangede en på 0,850 kg.

Referent: Børge Riis

Kysttur til Fyn

Kysttur til Fyn

4 saltvandsfiskere var endnu engang optimister og tog på kysttur efter havørred. Turen gik til Fyn. Vi startede ved dæmningen på Helnæs. Her var ingen havørreder i biddet. Vi skiftede plads til Sønderby Klint. Her var der heller ikke nogen havørreder der ville noget. Det samme Gjorde sig gældende da vi til sidst forsøgte lykken ved Gals Klint. Vejret var fint, svag vind og solskin og det var nogle rigtig gode pladser vi besøgte. Der var bare ingen fisk! så endnu en nultur.

Referent: Børge Riis

Hornfisketur

Årets hornfisketur

11 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig året konkurrencetur efter hornfisk. Turlederen valgte at køre til Fornæs Fyr. Det var høj solskin og let fralandsvind ved ankomsten. En overgang skiftede vinden til en sydøstlig retning hvilket fik hornfiskene til at tabe bidelysten i et par timer. Ellers blev der fanget jævnt med fisk dagen igennem. Klokken 15.00 var der indmåling ved Fyret.

Det viste sig, at Kaj Hansen endnu engang, med sædvanlig dygtighed, havde fanget den længste hornfisk. Den målte 74,0 cm. Kaj blev derfor kåret til årets mester ud i kunsten at fange lange hornfisk. Kim Herholdt længste hornfisk målte 73,0 cm. den indbragte ham konkurrencens andenplads. Tredjepladsen tog Kaj sig også af med en fisk på 72,0 cm., mens 4 pladsen gik til Jørn Wulff med en fisk på 71,5 cm. Femte og sjettepladsen gik til kim med fisk på 70,3 og 67,7 cm. Hermed var en rimelig konkurrencedag slut.

Referent: Jørn Wulff

Tur til langelandsbæltet

Tur til langelandsbæltet. 6. maj

Den oprindelige tur lagde vejrguderne i graven. Turen blev aflyst. Det blæste for meget! Aflysningen var træls rent fiskemæssigt, men godt for foreningens økonomi. Hele båden var booket og der var kun fire saltvandsfiskere, der havde tilmeldt sig.

Børsteormene var bestilt, så for dem af de fire der havde lyst blev turen lavet om til en kysttur efter fladfisk. Det var der kun 2 der havde, så efter grundigt studie af forskellige vejrudsigter blev det besluttet at køre ydermolen ved færgehavnen i Æbletoft. Her blæste det også en ”halv pilikan” men det var med vinden i ryggen, så der kunne fint fiskes og NØJ hvor kunne man kaste langt! Og der var fisk at fange. Efter et kvarters fiskeri havde begge saltvandsfiskere fanget en fladfisk over målet og en havørred på målet. Der blev fanget jævnt med fladfisk hele dagen og ved fiskeriets afslutning viste målebåndet følgende resultat af dagens anstrengelser:

Dagen største fladfisk blev fanget af Børge Riis. Den målte 33,5 cm. Turens anden deltager, Jørn Wulff, tog andenpladsen med en flad på 30,0 cm. Tredje og fjerdepladsen delte de to deltagere med 2 fisk på 27,5 cm. Og det samme gjorde sig gældende for femte og sjettepladsen. Her målte fladfiskene 27,0 cm. De to havørreder målte begge 40,0cm og vejede henholdsvis 0,745 og 0,695 kg.

For lige at slutte dagen af med manér ville bilen ikke starte da vi skulle hjem, så der måtte ventes på Falck og et par startkabler før turen gik mod Silkeborg.

Referent: Jørn Wulff

Weekendtur til Gjerrild

Weekendtur til Gjerrild

4 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig turen. Vejret var godt med meget solskin men blæsende. Vandet var klar og meget bevægelse og strøm men havørreder fangede vi ingen af. Børge Riis havde købt børsteorme i Hegedal og han fangede 6 fine rødspætter og en fin skrubbe og han var den eneste der fik fisk med hjem.

Referent: Jørgen Pedersen

Weekendtur til Langeland

Weekendtur til Langeland

Onsdag: 5 saltvandsfiskere var klar til afrejse fra 3F’s P-plads kl. 17.00. Turen frem til Humble på Langeland gik uden problemer, bortset fra at det til tider regnede, så det var svært at se hvor man kørte. Fremme ved sommerhuset kunne det konstateres, at det var et godt hus turlederen havde lejet. Huset blev indtaget. Bilerne blev tømt og alt grej og mad m.m. blev fordelt i huset. Aftensmaden blev varmet og spist og efterfølgende var der hyggesnak skyllet ned med lidt vin. Kl. 01.00 gik nogle trætte saltvandsfiskere i seng.

Torsdag: Efter morgenmaden kørte bil 1 med Torben, Kim og Aage ud og forsøgte sig både ved Bukkemose og Keldsnor, desværre uden resultat. Bil 2 med Pia og Jørn brugte formiddagen på at tjekke forskellige fiskepladser, som blev fundet ikke fiskbare. Efter en lækker frokost og lidt ”slåen mave” kørte bil 1 til Snøde og herefter til Nedergaard uden at få fisk på land. Bil 2 kørte til Påø. Her fangede Pia en havørred på 37,5 cm. og Jørn fangede en torsk på omkring 20,0 cm. Kl. 20.00 var alle tilbage i sommerhuset, hvor Kim diskede op med forloren hare -mums! Efter en hel dags fiskeri og en gang aftensmad var alle trætte og gik tidligt i seng.

Fredag: Efter morgenmaden var der ikke megen lyst til at tage ud at fiske. Regn og blæst tog ligesom en del af initiativet. Ifølge vejrudsigten skulle det klare op ved 11 tiden, men ved 9 tiden brød solen frem og kursen blev sat mod fiskevandet. Bil 2 prøvede et par forskellige pladser uden at finde havørreder i ”bidehumør” Bil 1 gjorde noget vi, i foreningen, ikke har prøvet i over et år. De fangede en havørred over målet! Den dygtige fanger var Kim. Han landede en havørred på 48 cm. og 1,205 kg. Stort tillykke til Kim. Ud over denne påne fisk mistede han en fisk over målet og landede 2 undermålere. Aage havde 3 havørreder på krogen, der dog alle røg af før de kom på land. Alle 7 fisk blev fanget i Lunkebugten tæt på Valdemar Slot. Så det blev lige pludselig en rigtig god dag. Tilbage i huset blev der forberedt aftensmad. Torben havde lavet mørbradbøffer med bløde løg, så der blev spist igennem.

Lørdag: Efter morgenmaden var indtaget tog alle til Tåsinge for at se om gårsdagen succes ved Valdemars Slot kunne gentages, men modsat dagen før var fiskevandet helt dødt. Efter middagsmaden kørte bil 1 til Påø uden det gav fisk. Bil 2 kørte først til Dovns Klint. Her kunne der ikke fiskes. Bil 2 kørte derfor også til Påø, hvor de mødte bil 1. Bil 2 fangede heller ikke noget. Til gengæld var den lidt længe om at komme hjem til sommerhuset. Da de skulle til at køre hjem opdagede de, at højre bagdæk var fladt. Det tog lige en god times tid ekstra inden SOS kom og pumpede reservehjulet op. Der var ”nogen” der havde glemt at tjekke om der var luft i. Aftensmaden stod Kim for. Nakkefilet i marineret tilstand og så dejligt mæt i seng.

Søndag: Der blev spist morgenmad og pakket sammen og gjort rent. Hvor efter dik gig mod Silkeborg.

Referent: Jørn Wulff