Generalforsamling 2016

Saltvandsfiskeren Silkeborg
Generalforsamling 17. februar 2016
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.
Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte medlemmer. Foretog herefter valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Niels Jørn Knudsen. Der var ingen modkandidater. Niels jørn blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. Han oplæste dagsordenen, der blev godkendt af forsamlingen og
fik tilslutning til at der ikke forlods blev valgt et stemmeudvalg, men at det ville ske, hvis der blev begæret skriftlig afstemning fra forsamlingen.
Dirigenten gik herefter over til dagsordenens pkt. 2 og gav ordet til formanden.
Formanden indledte sin beretning med at bemærke, at han lige syntes den sidste generalforsamling var afsluttet og at det næsten er en naturlov at tiden går hurtigere og hurtigere jo ældre man bliver.
Under beretningen kom formanden ind på følgende punkter:
Han konstaterede, at det hjalp gevaldigt, at han sidste år blev valgt til formand i stedet for kasserer – i hvert fald i forholdt til regnskabets korrekthed.
Orienterede om, at administrationen af klubbens virke stort set er på plads. Der er kommet system i papirgangen mellem turlederne, formanden og kassereren, referaterne fra turene  kommer hurtigt på hjemmesiden og at det er lykkedes at få flyttet den sidste af foreningens konti fra Danske Bank til Arbejdernes Landbank. Dog ikke uden en masse ”bøvl”.
I en tid med hvidvaskning af penge og skjult økonomisk støtte til diverse terrorbevægelser kræver en sådan manøvre et utal af underskrifter på alverdens formularer og stakke af referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Men nu er det på plads, vi har nu kun to konti en til drift og en til kontingentindbetalinger.
 Formanden havde gennemgået 2015 konkurrencerne i 2015 og lavet en opsummering.
Der var 22 ture planlagt. 17 af dem blev gennemført. 4 havture blev aflyst på grund af blæst. 1 kysttur blev aflyst på grund af manglende deltagere.
På 14 af de afholdte ture er der blevet fanget fisk, hvilket svarer til 82% af turene.
Der blev i alt fanget 39 fisk der fik KM-point. Blandt andet havørreder, torsk, pighvarre, skrubbe, rødspætte, ising og hornfisk.
Der blev selvfølgelig fanget mange flere fisk end de nævnte 39. Alene på de 2 fladfisketure til Langelandsbæltet blev der hjemtaget 370 fladfisk.
Så vi fange da af og til en fisk på turene.
På de 17 ture, der er afholdt har det samlede deltagerantal været 116. Fordelt på 26 forskellige medlemmer. Hvilket betyder, at 36% af medlemmerne har været med på en eller flere ture i 2015. Det lyder jo godt at 1/3 af medlemmerne er aktive. Det er også 3% bedre end 2014
Men når de samme 5 til 7 medlemmer har været med på en meget stor del af turene bliver der reduceret gevaldigt i de 36%
Han nævnte, som  i sidste nummer af bladet, at bestyrelsen synes, det er bekymrende at der, i en forening, hvis formål det er at arrangere fisketure til kyst og hav ikke deltager flere medlemmer på turene
Det bragte ham frem til at afslutte beretningen ved at spørge generalforsamlingen om følgende:
Hvad gør vi for at få flere med på turene?
Gør vi noget galt i bestyrelsen?
Ligger turene på forkerte tidspunkter?
Tager vi afsted for tidligt om morgenen når det gælder kystture?
Er turene for dyre?
Bestyrelsen synes selv, at årets program er varieret, men har generalforsamlingen andre/nye forslag er vi villige til at forsøge næsten hvad som helst.
Med dette spørgsmål sluttede formanden beretningen med at takke foreningens sponsorer og andre der har ydet en indsats for foreningen i 2015.
Uden deres hjælp var vi foreningen ilde stedt. Så tusind tak for hjælpen!
Herefter overgav dirigenten formandens  beretning til debat. I det han dog foreslog, at de i beretningen rejste spørgsmål blev debatteret under eventuelt. Dette vandt opbakning i forsamlingen
Under debatten var der kun enkelte bemærkninger og da disse var blevet belyst satte dirigenten beretningen til afstemning og den blev enstemmig vedtaget.
Herefter fik kasserer Jørgen Pedersen ordet. Han gennemgik regnskabet for 2015. Det udviste er overskud på 95 kr.
Modsat de to tidligere år var det gennemgået af revisorerne uden bemærkninger. Efter et par forståelsesspørgsmål fra salen satte dirigenten regnskabet til afstemning og det blev enstemmigt godkendt.
Fastsættelsen af næste års kontingent tog ikke lang tid. Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent og denne anbefaling tiltrådte en enig generalforsamling.
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen, så dirigenten gik videre til valg til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne Torben Sørensen og Brian Jensen var på valg. Begge havde oplyst at de modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater til posterne så Brian og Torben blev valgt.
Det samme gjorde sig gældende under valg af bestyrelsessuppleant, så her blev
Hugo Hedegaard også genvalgt. Det samme gjorde sig gældende for de to revisorer Kim Nielsen og Jørgen Lorenzen. Her blev begge også genvalgt.
Under eventuelt genoptog forsamlingen den udskudte diskussion om, hvad foreningen kan gøre for at få flere med på de arrangerede ture. Der kom flere ideer på bordet.
Forsamlingen var enig om, at bestyrelsen skulle genoptage udsendelse af SMS/mail, hvor der bliver gjort opmærksom på, at der snart er tilmelding til en tur. Dette lovede bestyrelsen at forsøge at sætte i værk, så hurtigt som muligt.
Et forslag om at trykke ekstra af klubbladet og ligge det frem forskellige relevante steder i byen tog bestyrelsen også straks til sig, ligesom forslag om at spørge medlemmerne om de havde forslag til nye/anderledes ture. Dette skulle ske i næste nummer af klubbladet. Samtidig vil der blive opfordret til at man mailer sin mailadresse og telefonnummer til formanden, så vi kan få opdateret disse oplysninger bl.a. til brug ved udsendelsen af ”reminder” om kommende ture. Et andet forslag var at spørge Silkeborg fiskeriforening om vi kan få en annonce i deres blad som reklame for Saltvandsfiskere. Dette undersøger formanden muligheden for.
Der blev også stillet forslag om at havture skulle arrangeres om lørdagen og ikke om søndagen. Dette prøver bestyrelsen allerede nu at gøre, men til trods for havturene bookes et år før afholdelsen er det ikke altid muligt, da lørdagene tit allerede er optaget.
Dirigenten spurgte herefter om der var andre indlæg til punktet eventuelt.
Dette var ikke tilfældet og han takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen
Formanden sagde tak til Niels Jørn Knudsen for, som vanligt, at svinge dirigentstokken til UG.
Niels Jørn havde meddelt, at det var sidste gang han varetog dirigentgerningen, så formanden takkede ham for de mange år han på fortrinligvis havde været foreningen behjælpelig med at holde styr på generalforsamlingen.
Herefter var der kåring af klubmester 2015 og uddeling af pokaler.
Først skal Fiskeexperten takkes for sponsorering af præmier i form af gavekort til nr. 1, 2 og 3 i klubmesterskabs konkurrencen. Samme store tak skal lyde til Gunnar Kristensens sponsering af medaljer og vin til samme.
Klubmester blev Børge Riis suverænt med næsten dobbelt så mange point som nummer 2. nærmere bestemt 53 1/3 point
Nummer 2 blev Jørn Wulff med 29 ¼ point. Tredjepladsen gik til Brian Jensen med 27 ¾ point
Decimalerne skyldes, at der ved de to fladfisketure til Langelandsbæltet er fanget fisk, der trods omhyggelig måling var lige store. Bl.a. delte 5 saltvandsfiskere 1 point på den ene af turene.
Torskepokalen tog Børge Riis sig også af med en torsk på 3,0 kg. andenpladsen gik til Brian Jensen med en torsk på 2,8 kg. Børge Riis kom herefter tilbage og tog tredjepladsen også med en torsk på 2,8 kg.
Året vinder af hornfiskepokalen blev Jesper Jakobsen med en hornfisk på 73,2 cm.
Jagt Directs Vandre pokal gik til Brian Jensen for en rødspætte på 45 cm.
Frank Andersens Vandrepokal for godt Kammeratskab gik til Kim Herholdt
Tommy Thomsens vandrepokal der uddeles til den saltvandsfisker der fanger den tungeste havørred ved foreningens årlige tur til Bornholm gik i 2015 til Torben Christensen for en havørred på 1,775 kg.
Konkurrencen om deltagelse i flest af årets ture blev vundet af Torben Sørensen. Han havde været med på 16 af de 17 ture der blev gennemført. Børge Riis var ikke langt bagefter. Han havde deltaget på 13 ture, hvilket gjorde at han lige overhalede Jørgen Lorenzen, der havde været med 12 gange i løbet af året.
Så var der kun fjumrebrættet tilbage at uddele. Til den der ikke ved hvad det er, kan det oplyses, at det gives til en af årets deltagere på turene, som på den ene eller anden måde har gjort sig uheldigt bemærket – altså – fjumret rundt i det.
Trods bestyrelsen havde gjort sig store anstrengelser kunne de ikke komme i tanke om, at en sådan situation skulle være forekommet i 2015. Så ”brættet” kunne ikke desværre ikke uddeles.
Hermed var uddelingen slut og der kom kaffe og blødt brød på bordet og aftenen blev sluttet af med amerikansk lotteri.
Referent Jørn Wulff

Kysttur Rugård

Endelig fisk
Kysttur til Rugård Camping 21. februar 2016
4 saltvandsfiskere startede søndag morgen kl. 7.00 fra Silkeborg. Den 5 mand kørte selv til vores bestemmelsessted, nemlig Rugård Camping. Meteorologerne havde ikke lovet for godt vejr, men det var bedre end forventet. Torben C og Jørgen gik nordpå, mens Kim, Børge og undertegnede gik mod syd. Kim lagde ud med at fange 3 havørreder, 1 under mål og 1 på 44 cm og 1 på 45 cm. I løbet af formiddagen kom Jørgen og Torben tilbage og da havde Jørgen fanget en flot havørred på 66 cm og 3,5 kg. Vi blev enige at flytte, da der begyndte at komme udvaskning fra syd, hvor skrænterne er skredet ud i vandet. Vi flyttede længere nordpå til Ålsrode strand, hvor Jørgen fangede 1 nedgænger, der blev genudsat og Torben C ligeså.
Ved 15 tiden besluttede vi at slutte, da det så ud til regn, men vi nåede ikke at klæde om , inden regnen kom. Alt i alt en god dag med flotte fisk.
Ps undertegnede har nok fået en aktie i fjumrebrættet, da jeg havde glemt taske med hjul derhjemme. Heldigvis havde Torben Christensen et ekstra hjul med.

phone 095 phone 096 phone 087
Torben Sørensen