Dødsfald!

Kære saltvandsfiskere

Det er med stor sorg, foreningen har modtaget meddelelse om at
Brian Jensen helt uventet døde fredag den 21/2-20 om morgenen.
Brian har i mange år været et stort aktiv for vores forening. Både som medlem og bestyrelsesmedlem.
Brian var i årevis ansvarlig for at arrangere og være turleder ved alle foreningens
ture på havet. Et stort arbejde som han passede med  engagement og omhu.
Brian var en dygtig saltvandsfisker hvilket tydeligt fremgår af de mange gange hans navn er at finde på foreningens klubmesterskabs pokal og mange af foreningens andre pokaler.
Men mest af alt var han en rigtig god og hyggelig fiskekammerat. Altid hjælpsom og altid rar at være på fisketur med.
Vores varmeste tanker går i denne triste stund til Diana og hans øvrige familie.
Et godt menneske er taget fra os.

Æret være Brian minde.

Bestyrelsen
Saltvandsfiskeren Silkeborg

Generalforsamling 2020

Saltvandsfiskeren Silkeborg
Generalforsamling 19. februar 2020
Referat

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for året 2021.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af en bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og glædede sig over at der var mødt hele 26 af foreningens medlemmer frem til generalforsamlingen.

Valg af dirigent og stemmetæller( e )
På bestyrelsens vegne foreslog formanden generalforsamlingen at vælge Roel Halle til dirigent.
Roel blev valgt uden modkandidat. Generalforsamlingen besluttede, at undlade at vælge stemmetællere.

Formandens beretning.

Denne gengivet herunder:
Saltvandsfiskeren Silkeborg

Beretning
Generalforsamling 19. februar 2020

Nu har jeg jo efterhånden aflagt beretning nogle gange og det er blevet en slags kutyme for mig at tage udgangspunkt i referater og KM-indberetningerne m.m. fra årets afholdte ture.
Det har jeg også gjort i år.
Det har givet følgende statistikker:
Der har været planlagt 23 ture. Tre er blevet aflyst på grund af blæst, så året har budt på 20 gennemførte ture.
På disse 20 ture har det samlede deltagerantal været 131 medlemmer, hvilket betyder at der gennemsnitligt har deltaget 6,55 medlemmer pr. tur. Deltagerantallet spænder fra 2 til 17.
De 131 deltagere fordeler sig på 27 af foreningens medlemmer hvilket betyder at 20,6 % af foreningens medlemmer har deltaget på mindst 1 af årets ture.

Hvis der kikkes på hvad der er givet af KM point er tallene: på 7 af årets ture er der ikke uddelt KM point. Det balancerer med at der også på 7 af årets ture er uddelt samtlige KM point.
Hvilket giver 6 ture hvor der er uddelt delvis alle KM point.

På 12 af de 20 afholdte ture blev der fanget fisk. Det svarer til 60%. det er 6 % mindre end sidste år, men alligevel et godt resultat, da dette års ture til det gule Rev alle blev aflyst.

På årets ture blev der i alt hjemtaget 381 fisk.

Hvis der alene kikkes på fisk der har fået KM point ser opgørelsen således ud:
7 havørreder. 9 torsk. 7 hornfisk. 1 mørksej. 2 langer. 1 rødspætte. 20 skrubber. 3 isinger

Medlemstallet er dalet betragteligt fra 69 medlemmer i 2018 til 56 medlemmer i 2019 og vi skal have sat en hvervekampagne af en art i gang. Dette problem vil bestyrelsen tage op på førstkommende bestyrelsesmøde. Er der gode ideer fra generalforsamlingen så lad os endeligt få dem på bordet.

Bestyrelsesarbejdet har ellers forløbet som det plejer. Der er udsendt årets 2 blade.
Reminder på mail angående tilmelding til den kommende klubtur er stort set udsendt på alle ture.
Vi mangler mailadresser på en del medlemmer. Derfor cirkulerer der skemaer rundt iblandt jer. Alle, der ønsker vi har jeres mailadresse, bedes skrive den på listen også selv om I tror vi har den.

Vi har fået ny sponser til KM præmierne. Det er tømrer og malerfirmaet Gorm Lynge A/S som velvilligt har meldt til opgaven. Grejbiksen holder også stadig ved med at sponsorere gavekort til præmier.
Der skal lyde en stor tak for støtten. Den er uundværlig!

Beretningen gav ikke anledning til nogen debat og dirigenten satte den til afstemning og den blev enstemmigt vedtaget.

Godkendelse af det reviderede regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet og fik godkendt både resultatopgørelsen og status uden bemærkninger. Resultatopgørelsen balancerede med et underskud på 44 kr. og
status med 45.047 kr. der var ingen bemærkninger til regnskabet fra revisorerne.

Fastsættelse af kontingent for året 2021
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud. Generalforsamlingen vedtog indstillingen
enstemmigt.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg til bestyrelsen.
Torben Sørensen og Jørn Wulff var på valg og de blev begge genvalgt uden modkandidater.

Valg af en bestyrelsessuppleant.
Hugo Hedegaard var på valg. Han blev også genvalgt uden modkandidat.

Valg af revisorer.
Kim Nielsen og Jørgen Lorenzen ønskede ikke at genopstille.
Generalforsamlingen valgte i stedet Roel Halle og Jesper Jacobsen som nye revisorer.
En stor tak til Kim og Jørgen for deres indsats.

Eventuelt.
Der var intet at referere til punktet.

Referent: Jørn Wulff