Kategoriarkiv: Referater

Kysttur til Djursland

5 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig turen efter jagt på havørreder. Efter lidt rådslagning på P-pladsen inden afgang var der enighed om at starte med at kikke på det lille stykke fiskevand ved færgehavnen ved Ebeltoft. Fremme ved vandet kunne det konstateres, at fiskevandet var meget lavvandet og derfor ikke egnet til fiskeri. Derfor kørte vi videre til Kobberhage, men her var vandet noget plumret, så turen gik videre til en plads lige nord for Jernhatten. Her kunne der fiskes. Så der blev rigget til og jagten på havørrederne gik ind. Hele formiddagen skete der ikke andet end turlederen havde et enkelt hug. Efter en middagspause gik Jørgen Pedersen og turlederen at fiske mod nord i stedet for syd. Det viste sig at være en rigtig god ide. I den stigende vandstand havde turlederen først et godt hug. Så tog Jørgen over og landede en flot havørred på 66 cm, 2,55 kg. Et kvarter senere landede turlederen en havørred på 50 cm., 1,36 kg. Kl. 15.00 var saltvandsfiskere tilbage ved bilerne. Her serverede turlederen varm suppe og efter lidt hyggesnak blev bilerne pakket og næsen vendt mod Silkeborg. Dejligt at der endelig ”gik hul på havørred bylden”. Lad os håbe at denne tur lægger standarten for sæsonen 2024.

Referent: Jørn Wulff

Tur til Put & Take

Tur til Put & Take

Syv saltvandsfiskere havde besluttet sig for at blive ferskvandsfiskene or en dag og havde tilmeldt sig turen til Skyggehale Put & Take.

Turlederen udskød mødetidspunktet til kl. 09.30 på grund af der havde været frostvejr natten forinden. Der var stadig koldt, men vejret var ellers tørt og stille.

Turlederen startede dagen med at servere rundstykker med tilbehør.

Fiskeriet startede kl. 10.00 og sluttede kl.13.00

Der blev fanget 7 fisk med e længde på mellem 45 til 58 cm.

Turen blev afsluttet med servering af pølser og brød.

Referent: Børge Riis

Weekendtur Fyns Hoved

Weekendtur til Fyns Hoved

Fredag: 6 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig turen, som i år var flyttet fra Samsø til Fyns Hoved. Afgangen fra Silkeborg blev lidt usædvanlig. Kort før afgang ringede Pia og fortalte at vi blev nødt til at hente hende. Da hun ikke kunne finde sine bilnøgler. Hermed var et oplagt kandidatemne til ”fjumrebrættet” fundet!

Fremme ved Fyns Hoved Camping blev de udemærkede hytter indtaget. Det blev pakket ud, båret ind og lagt på plads og så gik turen til fiskevandet. Bil et med Torben, Kim og Børge køte lidt rundt og kikkede/fiskede forskellige steder uden fangst. Bil 2 med Pia Jørgen og Jørn kørte til Bøgebjerg Strand. Her ville havørrederne heller ikke bide. Da mørket faldt på var alle tilbage i hytterne. Der blev serveret aftensmad og ved midnat var alle gået til køjs.

Lørdag: Efter morgenmaden kørte bil 1 ned til fiskevandet bag campingpladsen. Kim fangede n havørred, der desværre ikke kunne nå op til de 40 cm. på målebrættet. Ellers mærkede de intet liv. Bil 2 kørte til Måle Strand. Her mistede Jørn en god makrel og landede en undermåler havørred. Pia var dygtige. Hun lykkedes med at lande en makrel på 37,4 cm. Efter en overdådig frokost kørte bil 1 til Måle Strand. Her fangede Kim en hornfisk på 45cm. Bil 2 kørte til Lundsgård ved Kerteminde. Jørn fik et kanonhug fra en rigtig rigtig stor fisk. desværre røg den af krogen inden den kom på land ØV!! Ved mørkets frembrud var alle tilbage ved hytterne og Chefkok Kim tryllede ved komfur og ovn, Lækkert! Herefter var der fælles hygge indtil det var sengetid.

Søndag: Bil 1 kørte til Langø. Det var en god ide. I hvert tilfælde for Kims vedkommende. Først mistede han en fisk over målet, men blev snart kompenseret ved at fange en havørred på 53.5 cm. og 1,590 kg. Bil 2 prøvede igen lykken ved Lundsgårde. Pia mistede en stor fisk, muligvis den Jørn havde på dagen før. Den knækkede hendes line. ØV IGEN! Ved frokosttid var alle tilbage til frokost på campingpladsen. Herefter var der oprydning, pakning f biler og rengøring på programmet inden vi sagde farvel og tak og satte kursen mod Silkeborg efter en trods alt god weekend.

Referent: Jørn Wulff

Fladfisketur med M/S Signe

6 pladser booket på båden. 6 pladser fyldt op. Dejligt med fuldt hus! Desværre var der ingen fladfisk hjemme. Vild meget strøm og vind fra syd tager bidelysten fra de flade. Vejret var ellers godt med solskin/lidt skyer og en vind der kunne leves med. Men fladfiskene gad bare ikke bide. Så omkring middagstid skiftede de fleste over til makrelrig og prøvede lykken med fangst af dem. Det gav da lidt makrel uden det var prangende. I land kl. 15.00 blev der indmålt dagens fangst. Jørgen havde fanget dagens eneste fladfisk over målet, en skrubbe på 25 cm. og han indkasserede derfor 8 point til klubmesterskabet. Andenpladsen og 6 mesterskabspoint gik til Børge Riis med en makrel påm 35,8 cm. 3. pladsen tog Pia Mogensen sig af med en fjæsing på 324 cm. 4. pladsen gik til Jørn Wulff med en makrel på 32,7 cm. 5. og 6. pladsen delte Pia Mogensen og Børge Riis. Begge havde fanget en makrel på 31,4 cm. Referent. Jørn Wulff

Generalforsamling 2023

Generalforsamling Saltvandsfiskeren Silkeborg Onsdag den 23. januar 2023

Inden generalforsamlingen var der traditionen tro spisning for de af foreningens medlemmer, der havde meldt sig til denne. Heidi, Mona og Jesper stod for menuen. Tusind tag for mad. De 3 indsats gjorde, at menu prisen kunne holdes på 100 kr. inkl. vin til maden og hjemmelavet jordbærtærte til kaffen.

Efter spisningen startede generalforsamlingen, med 19 deltagere. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og fik valgt dirigent. Den nyvalgte dirigent fik konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, fik aftalt med forsamlingen at der kun blev valgt stemmetællere hvis det blev nødvendigt og hun fik dagsordenen godkendt i den fremlagte form.

Den så således ud:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent 2023.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt. Formandens beretning.

Formanden aflagde følgende beretning: Så er endnu et år gået og vi sidder igen bænket til generalforsamling i vores lille forening. 2022 har været – sagt på godt jysk – et træls år! Fiskeriet på vores ture har været forfærdeligt ringe. Ingen havørreder over målet er blevet registreret. Torskepokalen kan ikke uddeles. Der er ikke fanget nogen torsk! Og jeg kunne blive ved. Det vil jeg så gøre ved at komme med lidt statistik på vores ture. Der var arrangeret 22 ture. Af den blev 18 gennemført. 2 blev af lyst på grund af blæst. 1 blev aflyst på grund af glat føre. 1 blev aflyst på grund af dårligt vejr og manglende deltagere, Det betyder at 81 procent af turene blev afholdt. Der har i alt deltaget 56 medlemmer på turene. 27 medlemmer har været på mindst 1 tur. Det svarer til 61 % af medlemmerne. Det kan godt blive bedre! Statistikken omkring fangster der er pointgivende til klubmesterskabet er ret bedrøvelig. Der er fanget 0 havørreder over målet. Torsk er der fanget nul af. Der er fanget 16 fladfisk over målet. Der er registreret 10 hornfisk og 7 makreller og 1 enkelt mørksej. Det er statistik der hurtigt bør glemmes. Den eneste trøst er, at det næsten kun kan blive bedre i 2023. Medlemstallet er også daler til 44 betalende medlemmer. Vi har prøvet mange ting for at hæve det. Desværre uden positivt resultat. Tilmeldingen til havturene, specielt til Det Gule Rev, har også svigtet, så vi har måtte betale for tomme pladser, hvilket senere vil fremgå af regnskabet. Her ses det også, at udgifterne til præmier, pokaler m.m. er den suverænt største post på regnskabet. Dette har fået bestyrelsen til at skære ned på pengeforbruget og dermed beskåret hvad der uddeles. Dette fordi vi mener, at vi ikke skal bruge en uforholdsmæssig del af formuen til dette formål. Så er det bedre af bruge det på at dække underskud på arrangerede ture. Hvad gør vi ved det dalende medlemstal og kan vi gøre noget?? Eller skal vi konstatere, at vi er en uddøende race og holde foreningen kørende til kassen er tom? Med dette spørgsmål vil jeg slutte denne beretning og bede generalforsamlingen kommentere på mine spørgsmål samt hvad i ellers har på hjerte i forhold til beretningen.

Den efterfølgende debat kom omkring følgende punkter. Hvordan får vi flere medlemmer i foreningen debatten om dette punkt endte med at vi alle skulle forsøge at få nogle nye medlemmer foreningen og bestyrelsen skulle især. Bland andet på Silkeborg fiskeriforenings hjemmeside og andre steder hvor vi kunne ramme potentielle nye medlemmer. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

Godkendelse af det reviderede regnskab Kassereren gennemgik resultatopgørelsen. Den viste et underskud på 3851,00 kr. En stor del af underskuddet skyldtes tab i forbindelse med betaling af forhåndsbestilte pladser der ikke blev besat og som foreningen alligevel måtte betale for. Der var diskussion omkring hvad der skulle gøres for at nedsætte kommende underskud på driften. Man enedes dog om at se tiden an frem til næste generalforsamling for at få et bedre overblik over om det var en tendens eller et enkeltstående tilfælde.

Status udviste at aktiver og passiver balancerede på et beløb på 41.747 kr. hvilket også gør at årets underskud ikke bringer foreningen i pengenød. Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget. Fastsættelse af kontingent for 2023 Bestyrelsen indstillede til forsamlingen at bevare kontingentet uændret på 75 kr. om året. Der var diskussion om det skulle sættes op, men henset til vores formues størrelse blev det uændrede kontingent vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag, så punktet kom ikke til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen. På valg var Torben Sørensen og Jørn Wulff. Begge modtog genvalg. Der var ingen andre kandidater, så de 2 blev genvalgt.

Valg af suppleant til bestyrelsen. Pia Mogensen var på valg og modtog genvalg uden andre kandidater.

Valg af 2 revisorer Jesper Jacobsen og Roel Halle var på valg. Der var ikke andre kandidater så de 2 modtog genvalg.

Eventuelt. Intet at referere.

Herefter takkede dirigenten for god ro orden og lukkede generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingens afslutning var der kåring af årets klubmester og uddeling af foreningens vandrepokaler.

Årets klubmester blev. Kim Herholdt med 49 point. Nr. 2 blev Kaj Hansen med 27 point. 3. pladsen indtog Torben Sørensen med 25 point. Deltager konkurrencen blev vundet af Børge Riis med deltagelse på 10 ture. Jørn Wulff blev nummer 2 med 8ture og Torben Sørensen tog 3. pladsen med 6 ture. Toskepokalen Her var ingen fangst registreret. Årets hornfiskekonkurrence blev vundet af Kaj hansen med en hornfisk der først sluttede da målebrættet viste 75 cm. på den baggrund fik han tildelt hornfiskepokalen. Kammeratskabspokalen blev ikke uddelt. Tommy Thomsens vandrepokal blev ikke uddelt da turen til Als ikke gav fisk over målet. Jagt Directs vandrepokal blev ikke uddelt Fjumrebrættet måtte Jørn Wulf modstræbende beholde endnu et år, da han glemte at køre forbi Hegdal Vildt og hente børsteorm på turen til Glatved trand den 11. juni Alle vindere fik ud over diverse pokaler gaver delvis betalt af vore sponsorer.

Herefter blev der serveret kaffe og kage og der blev traditionen solgt amerikansk lotteri og hygget igennem i en times tid inden formanden sagde tak for fremmødet, tak for i dag og ønskede alle en god tur hjem.

Referent: Jørn Wulff

Makreltur

Makreltur med M/S Signe fra Grenaa

Der var booket 8 pladser på det gode skib Signe, men kun 4 saltvandsfiskere ville med ud at fange makreller. Pia havde fået en gæst med og skipper havde fået ”solgt” de sidste 3 pladser, så foreningen slap for at betale for de ikke besatte pladser.

Vel ankommet til Grenaa fik vi grejet læsset over på skibet og herefter gik turen, traditionen tro, til Havnebageren efter morgenmad. Klokken syv lagde vi fra land og efter en lang sejltur på halvanden time startede vi fiskeriet.

Vejret viste sig fra en nogenlunde god side. Vi fik et par gedigne byger under sejladsen, men det holdt næsten tørt fra vi startede med at fiske. Vinden var heller ikke til gene for fiskeriet. Pia vandt en aktie i Fjumrebrættet. Hun havde glemt sine pirke og måtte låne sig frem.

Der blev fanget jævnt med makreller hele dagen. Ud over makreller blev der fanget 5 pæne torsk på mellem et og 2 kilo. Der blev også fanget mørksej, hvilling, grå og rød knurhane og selvfølgelig fjæsinger.

En optælling af fangsten viste at der ar bragt 63 makreller med hjem og det var pæne makreller. Dagens største blev fanget af Pia Mogensen og målte 40,0 cm. andenpladsen gik til Jørn Wulff med en ditto på 38,0 cm. Børge Riis tog sig af tredjepladsen med en makrel på 36,0 cm., mens Jørn Wulff tog sig af fjerdepladsen med en makrel på 35,0 cm. Pia Mogensen løb med femte-og sjettepladsen med makreller på henholdsvis 34,5 og 34,0 cm. Så årets makreltur var en af de bedre.

Referent: Jørn Wulff

Fladfisketur Ebeltoft

Fladfisketur til møllerne ved Ebeltoft 6 mand tog på tur efter fladfisk. På grund af kraftig vind gik turen til møllerne ved færgehavnen ved ebeltoft. Det var småt med fisk. kun 2 over målet. Pia Mogensen fangede en på 26,5 cm. og Kaj Hansen en ditto på 27,0 cm. dagen sluttede med grillpølser og brød.

Referent: Børge Riis

Put and take tur

Put & Take tur til Skyggehale

Syv saltvandsfiskere m/k havde for en dag valgt at skifte saltvandet ud med ferskvand. Dagen startede med rundstykker kl. 07.00. Der blev fisket i 4 timer i høj sol og ingen vind. Der blev fanget 2 små fisk. Heidi Jacobsen fangede en på 1 kg og Jørn Wulff fangede en på 0,850 kg.

Referent: Børge Riis

Kysttur til Fyn

Kysttur til Fyn

4 saltvandsfiskere var endnu engang optimister og tog på kysttur efter havørred. Turen gik til Fyn. Vi startede ved dæmningen på Helnæs. Her var ingen havørreder i biddet. Vi skiftede plads til Sønderby Klint. Her var der heller ikke nogen havørreder der ville noget. Det samme Gjorde sig gældende da vi til sidst forsøgte lykken ved Gals Klint. Vejret var fint, svag vind og solskin og det var nogle rigtig gode pladser vi besøgte. Der var bare ingen fisk! så endnu en nultur.

Referent: Børge Riis

Hornfisketur

Årets hornfisketur

11 saltvandsfiskere havde tilmeldt sig året konkurrencetur efter hornfisk. Turlederen valgte at køre til Fornæs Fyr. Det var høj solskin og let fralandsvind ved ankomsten. En overgang skiftede vinden til en sydøstlig retning hvilket fik hornfiskene til at tabe bidelysten i et par timer. Ellers blev der fanget jævnt med fisk dagen igennem. Klokken 15.00 var der indmåling ved Fyret.

Det viste sig, at Kaj Hansen endnu engang, med sædvanlig dygtighed, havde fanget den længste hornfisk. Den målte 74,0 cm. Kaj blev derfor kåret til årets mester ud i kunsten at fange lange hornfisk. Kim Herholdt længste hornfisk målte 73,0 cm. den indbragte ham konkurrencens andenplads. Tredjepladsen tog Kaj sig også af med en fisk på 72,0 cm., mens 4 pladsen gik til Jørn Wulff med en fisk på 71,5 cm. Femte og sjettepladsen gik til kim med fisk på 70,3 og 67,7 cm. Hermed var en rimelig konkurrencedag slut.

Referent: Jørn Wulff