Kategoriarkiv: Referater

kysttur 14 maj 2022

Kysttur til Djursland

4 saltvansfiskere havde tilmeldt sig til lørdagens kysttur efter havørreder.

Turlederen havde bestemt sig for at lykken skulle prøves ved Sangstrup Klint lidt nord for Grenaa.

Der blæste en hård vind på langs af kysten, da vinden var næsten stik nord og ikke vest7nordvest som vejrudsigten havde spået. Så efter små to times fiskeri blev det besluttet at forsøge sig ved Kobberhage ved Dråby. Kim Herholt havde dog nået at fange 2 hornfisk.

Fremme ved Kobberhage viste det sig at vinden var næsten i ryggen, så her kunne der fiskes optimalt. Det hjalp dog ikke noget. Der var ikke nogen havørreder i bidehumør. Kim gentog sig selv og landede endnu to hornfisk.

Ved godt to-tiden var optimismen opbrugt og bilen blev pakket og næsen vendt mod Silkeborg.

Kims 4 hornfisk målte henholdsvis 58, 62, 63 og 67 cm.

På trods af manglende fangst af havørreder var det dog positivt af der, for første gang i år, blev fanget fisk, der gav Klubmesterskabs point.

Referent.: Jørn Wulff

Læs resten

Weekendtur til Sletterhage Fyr

 

  1. Weekendtur til Sletterhage Fyr

Fisketur på Helgenæs med havudsigt fra alle vinduer i fyrpasserhuset ved Sletterhage fyr med 6 deltagere.

Ikke en eneste fisk på land efter 2 dages fiskeri. Endnu et fangstmæssigt nulpunkt trods blæst og uro i vandet som på denne årstid skulle være gode betingelser. Som sædvanligt blev der hygget med øl og snacks mv. og ingen gik sultne i seng. Selve fyrpasserhuset har en fantastisk beliggenhed 25 m fra havet.

Referent: Jørgen Pedersen

 

 

 

Kysttur 5/3-22

Kysttur til Salling den 5/3 2022

5 saltvandsfiskere kørte til Thise Strand i Salling for at prøve noget andet noget andet, da turlederen havde læst at Skive fjord fisker godt for øjeblikket, men bare ikke lige denne lørdag.

Men vandet var også koldt og solen stod højt og ingen vind. Så vi hverken så eller mærkede fisk.

Turlederen fandt 3 østers og den runde limfjordsøsters smagte virkelig godt hvis man kan lide østers. Pladsen ligger virkelig i smukke omgivelser og med sandbund og masser af ålegræs og muslingebanker og de store havørreder der skal op i Karup å passerer i dette område.

Referent: Jørgen Pedersen

 

 

 

Generalforsamling

Generalforsamling Saltvandsfiskeren Silkeborg

Onsdag den 23. januar 2022

REFERAT

Inden generalforsamlingen var der traditionen tro spisning for de af foreningens medlemmer, der havde meldt sig til denne. Det havde 17 medlemmer.

Heidi, Mona og Jesper stod for menuen. Gammeldaws oksesteg med lækkert tilbehør.

Tusind tag for mad. De 3 indsats gjorde, at menu prisen kunne holdes på 100 kr. inkl. vin til maden og hjemmelavet jordbærtærte til kaffen. Hugo havde også bagt to slags lækker kage til kaffen, så også tak for mad og indsatsen til ham.

Efter spisningen startede generalforsamlingen, der var mødt yderlig 6 personer op så deltagerantallet til generalforsamlingen var 23.

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og fik valgt dirigent. Pia Mogensen blev enstemmig valgt til posten.

Den nyvalgte dirigent fik konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, fik aftalt med forsamlingen at der kun blev valgt stemmetællere hvis det blev nødvendigt og hun fik dagsordenen godkendt i den fremlagte form.

Den så således ud:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent 2023.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

Formandens beretning.

Formanden aflagde følgende beretning:

Velkommen til årets generalforsamlingen.

Først vil jeg sige tusind tak til Heidi og Jesper for endnu engang at påtage sig opgaven med at lave dejlig aftensmad til os. Det er ikke slut med det. Der går vedholdende rygter om der er kage til kaffen af den mere sublime slags. Så tak for mad.

I starten af året 2021 var Corona stadig ikke til at komme udenom. Årets 3 første ture blev alle aflyst på grund af Coronaens hærgen. Så året første afviklede tur blev først afviklet den 6. marts.

Resten af året blev vi heldigvis forskånet for flere aflysninger i Coronaens tegn.

Der var planlagt 24 ture til afløb i løbet af året 2021. de 20 af dem blev afviklet, som sagt blev 3 aflyst på grund af Corona og en enkelt, kystturen den 27. december.

Denne dag var der middelvind på 16 sekundmeter fra syd og øst, så de tilmeldte saltvandfiskere valgte at aflyse turen.

Der blev fanget fisk på 13 af de 20 fuldførte ture. Det svarer til at der var fisk på land over målet på 65% af turene

Der blev i alt tilmeldt 52 fisk til klubmesterskabet. Det betød at der gennemsnitligt blev fanget 2,6 fisk pr. tur.

Der blev fanget 5 havørreder. Den største målte 46,5 cm. og blev fanget på turen til Samsø. Den midste var 40 cm. og blev fanget på weekend turen til Gjerrild Klint.

Der blev fanget 18 torsk på 3 havture efter dem. Den største vejede 4,6 kg. og blev fanget på turen til Det Gule Rev den 9. oktober. Den mindste på blot 34 cm. blev fanget på havturen med Signe den 13. marts

Det blev også noteret hornfisk på fangstlisterne i 2021. 15 stk. i alt fanget på 4 ture i løbet af foråret og forsommeren. Den længste målte 76,4 cm. og den korteste der gav KM point målte 56,5 cm. På natturen den 26. juni var der en dygtig saltvansfisker der ryddede alle KM pointene til sig med hornfisk

Der kom da også fladfisk på land i 2021. nærmere bestemt 16 stk. fordelt på 3 ture hvilket giver en gennemsnitlig fangst pr. tur på 5,33 fisk pr. tur. Der blev fanget 6 rødspætter, 3 isinger og 7 skrubber.

Årets største fisk på fladfisketurene blev en rødspætte på 36.7 cm. fanget på turen med Signe den 4. september. Mindste fladfisk der gav KM point var en skrubbe der målte 28,3 cm. den blev fanget på årets kunkurrencetur til kysten den 23. oktober.

I løbet af året blev der dog fanget større fladfisk. På efterårsturen til Det Gule Rev fangede en heldig saltvandsfisker 2 rødspætter på henholdsvis 4,5 og 42,0 cm.

På samme tur blev der også fanget en kulmule på 2.5 kg. Dem er der længe i mellem.

Hvem der har fanget hvad kommer vi ind på når der er præmieoverrækkelse senere i programmet.

Den administrative del af arbejdet i bestyrelsen har ikke givet anledning til noget ud over det sædvanlige.

På sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen forslag om en eventuel samarbejdsaftale med Silkeborg fiskeriforening. Forhandlingerne hertom endte desværre med at begge parter kunne konstatere, at der var for langt mellem vore ønsker og krav til at det kunne blive til noget. Så vi skiltes i god og fordragelig ånd med at konstatere at det ikke kunne lade sig gøre.

Vi har et stort problem i vores lille forening. Vi kunne godt bruge nogle flere medlemmer.

Ved årets afslutning var vi 51 betalende medlemmer. Det samme tal var ved afslutningen af forrige år 56. Det tal skal gøre noget ved!

Vi har, i bestyrelsen, diskuteret hvad vi kan gøre ved problemet. Pia Mogensen vil tage fat i en af juniorlederne i SFS for at få han til at reklamere for medlemskab af vores forening, så vi kan få lidt ungt blod ind i rækkerne af grå hår.

Vi aftalte også med SFS, at vi må reklamere for ture og medlemskab på deres hjemmeside. Det skal vi have sat i gang. ellers er vi meget lydhøre overfor forslag herfra salen i dag

Til slut vil jeg gerne takke for det gode samarbejde i bestyrelsen og takke jer for jeres fremmøde og ikke mindst takke vore to sponsorer Jagt og Fisk.dk og Tømrer og Malermester Gorm Lynge.

Den efterfølgende debat kom omkring følgende punkter.

Hvordan får vi flere medlemmer i foreningen debatten om dette punkt endte med at vi alle skulle forsøge at få nogle nye medlemmer foreningen og bestyrelsen skulle især. Bland andet på Silkeborg fiskeriforenings hjemmeside og andre steder hvor vi kunne ramme potentielle nye medlemmer. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren gennemgik resultatopgørelsen. Den viste et underskud på 3851,00 kr.

En stor del af underskuddet skyldtes tab i forbindelse med betaling af forhåndsbestilte pladser der ikke blev besat og som foreningen alligevel måtte betale for.

Der var diskussion omkring hvad der skulle gøres for at nedsætte kommende underskud på driften.

Man enedes dog om at se tiden an frem til næste generalforsamling for at få et bedre overblik over om det var en tendens eller et enkeltstående tilfælde.

Status udviste at aktiver og passiver balancerede på et beløb på 41.747 kr. hvilket også gør at årets underskud ikke bringer foreningen i pengenød.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til forsamlingen at bevare kontingentet uændret på 75 kr. om året. Der var diskussion om det skulle sættes op, men henset til vores formues størrelse blev det uændrede kontingent vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag, så punktet kom ikke til behandling på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen.

På valg var Hugo Hedegaard, Børge Riis og Jørgen Pedersen. Alle 3 modtog genvalg. Der var ingen andre kandidater, så de 3 blev genvalgt med aplaus.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Pia Mogensen var på valg og modtog genvalg uden andre kandidater.

Valg af 2 revisorer

Jesper Jacobsen og Roel Halle var på valg. Der var ikke andre kandidater så de 2 modtog genvalg.

Eventuelt.

Intet at referere.

Herefter takkede dirigenten for god ro orden og lukkede generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingens afslutning var der kåring af årets klubmester og uddeling af foreningens vandrepokaler.

Årets klubmester blev. Børge Riis med 78 point, hvilket er ny rekord. Nr. 2 blev Kaj Hansen med 48 point. 3. pladsen indtog Jørn Wulff med 28 point.

Deltager konkurrencen blev vundet af Børge Riis med deltagelse på 18 ture. Jørn Wulff blev nummer 2 med 17ture og Torben Sørensen og Pia Mogensen delte 3. pladsen med 11 ture hver.

Toskepokalen for årets største torsk gig til Jørn Wulff for en torsk på 4,6 kg. andenpladsen tog han også med en fisk på 4,5 kg. 3. pladsen gik til Børge Riis med en fisk på 3,5 kg.

Årets hornfiskekonkurrence blev vundet af Ejnar Overgaard med en hornfisk der først sluttede da målebrættet viste 7634 cm. på den baggrund fik han tildelt hornfiskepokalen.

Kammeratskabspokalen gik til Aage Munk for et altid godt ”smågnavent” humør og mange tørre humoristiske bemærkninger.

Tommy Thomsens vandrepokal blev ikke uddelt da turen den uddeles på blev aflyst på grunds af Corona.

Jagt Directs vandrepokal gik til Børge Riis for en flot kulmule på 2,5 kg.

Fjumrebrættet måtte Jørn Wulf modstræbende modtage for at tro, at han skulle på nattur til kysten med mødetidspunkt kl. 18,00 til trods for at det var aftenkystturen til kysten med mødetid kl. 15,00. Det var en skærpende omstændighed at han faktisk var turleder på turen!

Alle vindere fik ud over diverse pokaler gaver delvis betalt af vore sponsorer.

Herefter blev der serveret kaffe og de føromtalte kager og der blev traditionen solgt amerikansk lotteri og hygget igennem i en times tid inden formanden sagde for fremmødet, tak for i dag og ønskede alle en god tur hjem.

Referent: Jørn Wulff

Kysttur til Djursland

Kysttur til Djursland

Fire saltvandsfiskere kørte lørdag morgen afsted mod Djursland. I rimeligt vejr til havørredfiskeri.

Turen gik først til Sangstrup Klint. Her var der fint fiskevand og der blev fisket over et stort stræk, men der var ingen fisk.

Derfor blev der flyttet plads til et nyt sted i nærheden af Fornæs Fyr. Her var der heller ingen fisk. De fire saltvandsfiskere prøvede derfor at køre til Rugård Camping, men her var for store bølger, så det blev besluttet at køre hjem.

Referent: Børge Riis

 

 

Kysttur til Gals Klint

Kysttur til Gals Klint

Kun to saltvandsfiskere havde tilmeldt sig årets sidste kysttur efter havørred.

Turlederen bestemte sig for at turen skulle gå til Gals Klint ved Middelfart.

Vejret stille, overskyet og lidt råkoldt. Tros store anstrengelser lykkedes det ikke at lande havørred over målet. Det tætteste var den undermåler på 35 cm. som Børge Riis landede.

Referent: Børge Riis

Kysttur 20 november 2021

Fisketur efter havørred den 20. november

Lørdag morgen den 20. november mødes alle der skal med på fisketur (alle3) hvorefter vi kører til Djursland Turlederen har bestemt, at turen skal gå til Kobberhagen da der er lovet en strid vind fra Vest, så lidt læ vil ikke være så dårligt. Vel ankomne viser det sig, at der er fint læ på hele kysten, så vi går i gang med fiskeriet der desværre viser sig at være meget stille.

Kun Kim Herholdt mærker en havørred som han dog ikke fik på land. Så midt på eftermiddagen bliver vi enige om at returnere til Silkeborg.

 

Referent Hugo Hedegaard

 

 

Kysttur til Hjarnø

Kysttur til Hjarnø

Turen gik denne gang til Hjarnø for at prøve noget nyt og ud fra vejrprognosen.

7 saltvandsfiskere var tilmeldt turen. Der var fisk. et par undermålere kom på land.

En havørred over målet valgte at flygte ind i en skav af spaghettitang ug undslap.

To mørksej blev fanget og genudsat og her ud over var der et par hug der ikke blev hængende.

Så endnu engang ramte vi ikke dagen, men vejret var meget bedre end lovet og frankfurterne var gode!

Referent: Jørgen Pedersen

Konkurrencetur 2021

Årets konkurrencetur

13 saltvandfiskere var mødt frem til årets konkurrencetur til kysten efter fladfisk.

Turlederen havde efter at have taget bestik af vejr og vind bestemt at året konkurrencetur skulle gå til Glatved Strand

Luften var lidt morgenkold ved stranden men vinden var i ryggen og solen skinnede, så vejrforholdene var som de skulle være. Det viste fladfiskene åbenbart ikke, for de rørte ikke på sig.

Op af formiddagen gik der dog hul på bylden for nogle af saltvandsfiskerne og der kom fisk på stranden.

Ved indmålingen kl. 15.30 viste det sig at der var fanget 15 flade, der var store nok til at ende på stegepanden.

Dagens største blev fanget af Kaj Hansen. En skrubbe der målte 29,6 cm.

Morten Larsen indtog 2. pladsen med en rødspætte der var 6 millimeter kortere.

Morten tog sig også af 3. og 4. pladsen med 2 tvilling rødspætter på 28.5 cm. 5. pladsen gik til Kaj Hansen med en skrubbe på 28,4 cm. En millimeter længere end Age Munks ditto på 28.3 cm. så det var virkeligt kun millimeter der fordelte klubmesterskabs pointene.

Kaj Hansen vandt dermed årets konkurrence og indkasserede et gavekort på 200 kr. sponseret af  knappesoutdoor & Jagt

Dagen blev traditionen tro afsluttet med amerikansk lotteri og hyggeligt samvær.

Referent: Jørn Wulff

Havtur med Yellow Reef

Havtur med Yellow Reef

Der var kun 3 saltvandfiskere, der syntes de ville bruge lørdag den 25. oktober på at komme på det Gule Rev og jagte torsk.

De tre mødtes meget tidligt lørdag morgen og satte kursen mod Hanstholm og turbåden.

Vel fremme blev M/S Yellow Reef entret og der blev rigget til i mørke og kl. 06.00 blev kursen sat mod fiskepladserne cirka halvanden times sejlads fra havnen i Hanstholm.

Fremme på første fiskested var det blevet så lyst, så grejet kunne færdig tilrigges.

Fiskeriet gik lidt trægt på de første fiskepladser der blev affisket. Men derefter kom der jævnt med fisk på dæk resten af dagen. Vejret var med os kun en let vind og tilpas strøm gjorde dagen til en god dag at fiske på revet.

Klokken 14.30 ringede skipper af for dagens fiskeri og det var tid til at veje dagens fangst.

De tre saltvandsfiskere havde tilsammen fanget tæt på 50 torsk og det var torsk med en god størrelse til aftensmaden.

Jørn Wulff havde fanget dagens største med en vægt på 4,6 kg. Dagens næststørste torsk var også røget på hans krog og vejede4,5 kg.

Tredje og fjerdepladsen gik til Børge Riis med torsk på henholdsvis 3,5 og 3,15 kg. Herefter tog Jørn Wulff igen over og høstede femte og sjettepladsen i dagens tildeling af klubmesterskabspoint med to torsk på 2,8 og 2,6 kg.

Børge Riis fangede også en rigtig fin kulmule på 2,5 kg, samt en lyssej på en halv meter og to langer på henholdsvis 60 og 40 cm.

Jørn Wulff landede 2 rødspætter på 44,5 og 38 cm. den største af den havde hugget direkte på en 200 grams pirk. Det kan man da kalde selvtillid.

Tilbage på havnen gik turen til filetfabrikken for at få dagens fangst omsat til fileter.

Dagen resultat blev i kilo fileter viste at Børge Riis og Jørn Wulff hver havde 16 kg. fileter i posen medens Per Østergaard var lidt mere beskeden og nøjedes med 5 kg. Det skal dog bemærkes, at Per havde to 2 kilos fisk med hjem i hel tilstand.

En rigtig god tur med godt vejr og god fangst.

Referent: Jørn Wulff