Kysttur Glatved 29/5

Kysttur til Glatved Strand

Lørdag morgen var der afgang fra Silkeborg. 5 lystfiskere var tilmeldt turen.

Turlederen havde bestemt at turen skulle gå til Glatved Strand. Det tegnede til en fin tur, ingen regn og ingen vind. Det var dog en noget kold morgen, men solen kom alligevel igennem op af formiddagen. Fisk var der ikke så mange af men til indvejning/måling havde Børge Riis alligevel fanget to hornfisk en på 58,1 cm. Og en på 67 cm. Det var så også hvad det kunne blive til.

Referent: Hugo Hedegaard

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamling

Saltvandsfiskeren Silkeborg

Afholdt onsdag den 26. maj 2021

Dagsorden:

 1. valg af dirigent og stemmetæller(e)
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede 2020 regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent for 2022.
 5. indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Børge Riis, Jørgen Pedersen og Hugo Hedegaard.

 1. valg af bestyrelsessuppleant.
 2. Valg af 2 revisorer.
 3. eventuelt.
 4. valg af dirigent og stemmetæller(e).

Jørn Wulff blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 4. dagsordenen blev oplæst og godkendt.

 1. Formandens beretning.

Beretningen er gengivet herunder:

Saltvandsfiskeren Silkeborg

Generalforsamling 26. maj 2021

Formandens beretning

I 2020 mistede vi Brian Jensen. Han døde alt for tidligt og efterlod et stort tomrum i foreningen. Både i forhold til den arbejdsindsats han ydede i foreningens regi, men især fordi han var en rigtig god fiskekammerat.

Jeg skal derfor bede jer om at rejse jer op og sammen med mig holde et minuts stilhed for Brian –

Æret være Brian Minde.

Corona virus – ordet smager grimt i munden. Til trods for denne kendsgerning har vi måttet sluge det kontinuerligt i snart 2 lange år.

Det gælder også for bestyrelsen for vores lille forening. aflyste ture, manglende mulighed for afholdelse af vores generalforsamling, mundbind påbud på havture osv.

Ny lysner det heldigvis. Restriktionerne bliver en for en langsomt men sikkert ophævet.

Derfor kan vi samles her i aften og holde vores noget forsinkede generalforsamling og det er, for nu at citere Oluf Sand fra The Julekalender; Bare dejligt!

Mange vores ture i 2020 blev aflyst. Gæt selv hvorfor. Rigtigt gættet – Corona og når Corona ikke spændte ben for afviklingen af en tur, ja – så kom en anden gammel plage på banen, nemlig blæsevejr.

Det lykkedes dog at komme afsted på nogle af de planlagte ture.

I alt var der planlagt 22 ture i 2020. Her af blev de 9 ture aflyst og dermed blev 13 ture afviklet. Det betød at 59% af turene blev gennemført.

Af foreningens 56 medlemmer deltog 28 medlemmer på mindst 1 tur. Det svarer til 50% af medlemmerne.

Det tal kan godt forbedres. Hvem der deltog i flest ture, kommer vi til når der skal uddeles præmier efter generalforsamlingen

Hvis vi kikker på fangsterne på de afviklede ture, så er her også plads til forbedringer.

Der blev i alt fanget 249 fisk. Her af gav de 40 fisk KM point. Så mulighederne for at score KM point i 2020 var store, men desværre på en træls baggrund.

Der blev fanget fisk på 11 af de 13 afviklede ture, hvilket svarer til fangst på 85% af de afviklede ture. Gennemsnitligt blev fanget 19 fisk på de afviklede ture.

Største samlede fangst i antal skete på makrelturen. Her blev fanget 69 fisk.

Af fisk der fik tildelt KM point fordeler arterne sig således: 0 torsk. 4 Havørreder. 11 hornfisk. 6 rødspætter. 12 skrubber. 0 isinger og 0 andre arter.

Omkring bestyrelsesarbejdet har der også været meget Corona roligt. Vi har fået afviklet de ture der var muligt og fået sendt klubblade og kontingentopkrævning ud til tiden. Jeg tror også jeg har husket at få sendt reminder mail ud om alle ture.

Det var hvad jeg havde valgt at tage med under beretningen. Jeg vil ikke love der ikke er noget jeg har glemt.

Hvis en i forsamlingen mener det, så er vi vel ikke mere formelde i vores lille forening end det kan tages op.

Til slut vil jeg takke vores sponsorer Silkeborg Jag og Fisk. dk og Tømmermester Gorm Lynge for deres støtte. Uden den ville det regnskab i senere skal behandle se en del mere negativt ud

Jeg og resten af bestyrelsen vil også takke foreningens medlemmer for jeres altid gode humør. Det gør bestyrelsesarbejdet sjovere!

Der var ingen der ønskede ordet til beretningen. Den blev sat til afstemning og blev enstemmig vedtaget.

 1. Godkendelse af det reviderede 2020 regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet. Både resultatopgørelsen og status. Resultatopgørelsen viste et overskud på 8,00 kr. og status 45.105,00 kr.

Regnskabet blev godkendt uden debat.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2022.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 75,00. dette blev enstemmigt vedtaget.

 1. indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag, så punktet bortfaldt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Børge Riis Jørgen Pedersen og Hugo Hedegaard var på valg. Alle 3 genopstillede.

Der var ingen andre der kandiderede til en af bestyrelsesposterne, så de 3 blev genvalgt uden modkandidater.

 1. valg af bestyrelsessuppleant.

Pladsen har været vakant siden Hugo Hedegaard indtrådte i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at vælge Pia Mogensen.

Dette tiltrådte generalforsamling og Pia Mogensen blev som eneste kandidat til posten valgt.

 1. Valg af 2 revisorer.

Roel Halle og Jesper Jacobsen var på valg. Begge genopstillede. Der var ikke andre kandidater og på den baggrund blev de 2 genvalgt.

 1. Eventuelt.

Her blev det foreslået at genoplive en årlig tur til et Put & Take vand.

Bestyrelsen lovede at se på sagen.

Formanden orienterede om, at Silkeborg Fiskeriforening (SFS) havde henvendt sig og

Foreslået, at Saltvandsfiskeren blev lagt sammen med (SFS),

forstået på den måde, at vi indgik i et formaliseret samarbejde. Et sådant samarbejde ville gavne os ved at vi kunne få kontingentbetalingen over i SFS kontingentsystem, hvilket ville gøre, at vi slap for udsendelse af girokort og at man kunne betale kontingentet via PBS.

Bestyrelsen er ikke afvisende overfor forslaget og vil indgå i forhandlinger med SFS over året med henblik på at en eventuel aftale skal ligge klar til vores næste ordinære generalforsamling i februar 2022. så må vi se på om vi kan se os selv i det forhandlede forslag eller bliver samarbejdet ikke til noget.

Generalforsamlingen var enige i ideen om, at vi tog forhandlingen og undersøgte mulighederne, så det vil bestyrelsen gøre.

Hermed var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Efter en lille pause blev det tid til kaffe og kage og kåring af årets klubmester og uddeling af pokaler og Fjumrebræt.

Året klubmester 2020 blev Pia Mogensen med 60 point. Andenpladsen gik til Kaj Hansen, der i løbet af året havde scoret 28½ point. Tredjepladsen tor Torben Sørensen sig af med et pointtal på 22½.

Næste pokal der skulle have været uddelt, var torskepokalen for årets største torsk.

Men for første gang i mand minde var der ikke fanget nogen torsk at give pokalen til.

Grunden – gæt selv. Rigtigt Corona havde aflyst turene torskene skulle have været fanget på. ØV!

Deltagerkonkurrencen fik ikke mindre end 3 vindere. Torben Sørensen, Pia Mogensen og Jørn Wulff havde alle tre deltaget på 13 ture i løbet af året.

Hornfiskepokalen gik til Morten Larsen. På årets hornfiskekonkurrence landede han en hornfisk på 73,8 cm.

Tommy Thomsens vandrepokal, som oprindelig blev givet til den der fangede den største havørred på den årlige tur til Bornholm, gik til Pia Mogensen. Da vi ikke var på Bornholm i 2020 besluttede bestyrelsen, at pokalen skulle gå til den, der fangede den største havørred på weekend turen til Langeland.

Jagt Direkts vandrepokal for en flot fisk gik til Pia Mogensen for en rødspætte på 40,3 cm.

Frank Andersens vandrepokal for godt kammeratskab fik Pia Mogensen for sit altid gode humør og store hjælpsomhed.

Børge Riis måtte modstræbende modtage Fjumrebrættet for en noget alternativ måde at skylle sit grej på. Han tabte stangen ud over rælingen på en fladfisketur.

Stort tillykke til de dygtige saltvandsfiskere.

Aftenen blev afsluttet med det traditionelle amerikanske lotteri. Og hyggelig snak over bordene.

Dirigent og referent: Jørn Wulff